Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Luyện tập phép trừ phân số Toán 4

Luyện tập phép trừ phân số: bài 1,2,3,4,5 trang 131 SGK Toán 4: Luyện tập phép trừ phân số.

Bài luyện tính Phép trừ phânsố cùng mẫu số, khác mẫu số. Biết tìm thành phần cha biết trong phép cộng, trừ phânsố.

Bài 1: Tính:

a) 8/3 – 5/3       b) 16/5 – 9/5        c) 21/8 – 3/8

Đ/số: a) 1;   b) 7/5;  c) 18/8

Chi tiết giải:

Hướng dẫn chi tiết các bước làm bài1


Bài 2: Tính:

a) 3/4 – 2/7                       b) 3/8 – 5/16

c) 7/5 – 2/3                       d) 31/36 – 5/6

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án:  a) 13/28;         b)1/16;      c) 11/15;        d) 1/36

Hướng dẫn tính chi tiết:

Chi tiết bài2


Bài 3: Tính theo mẫu 2 – 3/4 = 8/4 – 3/4 = 5/4

a) 2 – 3/2;            b) 5 – 14/3           c) 37/12 – 3

ĐS: a) 1/2;       b) 1/3;        c) 1/12

Advertisements (Quảng cáo)

Giải chi tiết:

Chi tiết bài 3


Bài 4: Rút gọn rồi tính:

a) 3/15 – 5/35;        b) 18/27 – 2/6

c) 18/27 – 2/6       d) 24/36 – 6/12

ĐS: a) 2/26; b) 1/3; c) 16/35; d) 1/6

Bài 4


Bài 5 trang 131: Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là 5/8 ngày, trong đó thời gian học của Nam là 1/4 ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần của một ngày?

Thời gian ngủ của bạn Nam trong một ngày là:

5/8 – 1/4 = 3/8 (ngày)

Đáp số 3/8 ngày.


Bài tập làm thêm:

Vườn rau nhà Hà có 2/5 diện tích trồng rau cải, 3/7 diện tích trồng rau su hào. Hỏi
a) Diện tích trồng rau cải và su hào bằng bao nhiêu phần của diện tích vườn?
b) Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải bao nhiêu phần của diện tích vườn?

Giải: Diện tích trồng rau cải và su hào là: 2/5 + 3/7 = 29/35

Diện tích trồng su ào nhiều hơn diện tích trồng rau cải là: 3/7 – 2/5 = 1/35.

Advertisements (Quảng cáo)