Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Luyện tập chung cộng trừ phân số

Tiết 120 Luyện tập chung cộng trừ phân số: Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2 trang 131; bài 3,4,5 trang 132  Toán lớp 4.

Bài luyện tập này giúp học sinh củng cố cách tính và biết tìm thành phần chưa biết trong cộng, trừ phân số.

Bài 1: Tính: a) 2/3 + 5/4;                  b) 3/5 + 9/8;

c) 3/4 – 2/7;                   d) 11/5 – 4/3

Đáp án: a) 23/12;          b) 69/40;       c) 13/28;      d) 13/15

Chi tiết giải bài1


Bài 2. Tính a) 4/5 + 17/25;     b) 7/3 – 5/6;     c) 1 + 2/3;      d) 9/2 -3

Đ/a: a) 37/25; b) 9/6;   c) 5/3;   d) 3/2

Chi tiết giải bài2

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3. Tìm x a) x + 4/5 = 3/2                  b) x + 3/2 = 11/4

c) 25/3 – x = 5/6

Đ/a: a) 7/10;        b) 17/4;   c) 45/6

Giải chi tiết


Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất

Advertisements (Quảng cáo)

a) 12/17 + 19/17 + 8/17

b) 2/5 + 7/2 + 13/12

Đ/A: a) 39/17;  b) 31/15

Giải chi tiết


Bài 5 trang 132: Trong giờ học tự chọn lớp 4A có 2/5 số học sinh học Tiếng Anh và 3/7 số học sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp?

Số học sinh học Tiếng Anh và học Tin học là:

2/5 + 3/7 = 29/35 (Số học sinh cả lớp)

Đáp số: 29/35 học sinh


Bài làm thêm:

Trong số các bài kiểm tra Toán cuối học kỳ I của khôi lớp Bốn có 3/7 có bài đạt điểm khá. Biết số bài đạt điếm giỏi và điểm khá là 29/35 phần của bài kiểm tra? Hỏi số bài kiêm tra. Hỏi số bài đạt điếm giỏi chiếm bao nhiêu phần của bài kiểm tra?

Bài giải: Số bài đạt điếm loại giỏi là: 29/35 – 3/7 = 14/35 (bài kiểm tra).

Advertisements (Quảng cáo)