Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài 1,2,3,4,5 trang 138,139: Luyện tập chung cộng trừ nhân chia phân số

Luyện tập chung cộng trừ nhân chia phân số: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 138,139 Toán 4.

Phép chia phân số: Để thực hiện phép chia 2 phânsố, ta làm như sau: Lấy phânsố thứ nhất nhân với phâ số thứ hai đảo ngược.

Phép nhân phân số: Để thực hiện phép nhân 2 phânsố, ta làm như sau: Lấy tử số của phânsố thứ nhất nhân với tử số của phânsố thứ hai và mẫu số của phânsố thứ nhất nhân với mẫu số của phânsố thứ hai

Phép trừ phân số: Muốn trừ 2 phân-số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân-số rồi trừ 2 phân-số đó.

Muốn trừ phân-số có cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân-số thứ nhất cho tử số của phân-số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Phép cộng phân số: Muốn cộng hai phân.số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số 2 phân.số rồi cộng hai phân.số đó.

Muốn cộng 2 phân.số có cùng mẫu số, ta cộng tử số của phân.số thứ nhất với tử số của phân.số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Bài 1: Trong các phép tính sau, phép tính nào làm đúng:

Lời giải: Phép tính ở phần c) là phép tính làm đúng


Bài 2: a) 1/2 x 1/4 x 1/6;

b) 1/2 x 1/4 : 1/6;

Advertisements (Quảng cáo)

c) 1/2 : 1/4  x 1/6

Lời giải:


Bài 3: a) 5/2 x 1/3 + 1/4

b) 5/2 + 1/3 x 1/4

c) 5/3 – 1/3 : 1/4

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp số: a) 13/12; b) 31/12; c) 7/6


Bài 4 trang 139. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể, lần thứ hai chảy vào thêm 2/5 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

Lời giải:

Sau hai lần chảy, số nước có trong bể là:

3/7 + 2/5 = 29/35 (bể)

Số phần của bể chưa có nước là:

1- 29/35 = 6/35 (bể)


Bài 5. Một kho chứa 23 450 kg cà phê. Lần đầu lấy ra 2710kg cà phê, lần sau lấy gấp đôi lần đầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Lời giải:

Lần sau lấy ra số ki-lô-gam cà phê là:

2710 x 2 = 5420 (kg)

Tổng hai lần lấy cà phê trong kho số ki-lô-gam là:

2710 + 5420 = 8130 (kg)

Số ki-lô-gam cà phê còn lại trong kho là:

23450 – 8130 = 15320 (kg)

Đáp số: 15320 kg

Advertisements (Quảng cáo)