Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Luyện tập Quy đồng mẫu trang 117,118

CHIA SẺ

Luyện tập Quy đồng mẫu số các phân số: bài 1, 2, 3 trang 117; bài 4,5 trang 118 Toán 4.

Muốn quy-đồng số ba phân số, ta có thể lấy tử số và mẫu số của từng phân số nhân với tích các mẫu số của hai phấn số kia.

1. Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải. a) MSC lần lượt là: 30; 49 và 45.

b) MSC ta tính được lần lượt như sau: 36; 100 và 72.

Chi tiết các bước làm bài-1ab


2. a) Hãy viết 3/5 và 2 thành phân số sau thành hai phân số có mẫu số là 5.

b) Hãy viết 5 và 5/9 thành phân số sau thành hai phân số có mẫu số là 9 ; là 18

Gợi ý: a) 3/5 và 2 được viết là 3/5 và 2/1. 3/5 và 2/1 QĐ MS thành : 2/1 = 2×5/1×5 = 10/5; giữ nguyên 3/5

b) 5 và 5/9 được viết là: 5/1 và 5/9.


Bài 3. Quy đồng mẫu số các phân số sau (theo mẫu):

Giải: a) Ta có 1/3 = (1x4x5)/(3x4x5) = 20/60; 1/4 = (1x3x5)/(4x3x5) = 15/60; 4/5 = (4x3x4)/(5x3x4) = 48/60.

Vậy QĐMS các phân số: 1/3; 1/4 và 4/5 được 20/60; 15/60; 48/60.

b)  Ta có: 1/2 = (1x4x5)/(2x4x5) = 20/40; 2/5 =(2x2x4)/(5x2x4) = 16/40; 3/4 =(3x2x5)/(4x2x5) = 30/40.

Vậy, QĐMS các phân số: 1/2; 2/5 và 3/4 được: 20/40; 16/40; 30/40


Bài 4: Viết các phân số lần lượt bằng 7/12 và 23/30 và có mẫu số chung là 60

Xét 7/12, ta có 60:12 = 5 nên: 7/12 = (7×5)/(12×5) = 35/60.

Xét 23/30, ta có 50:30 = 2 nên: 23/30 = (23×2)/(30×2)= 46/60.


Bài 5: Tính (theo mẫu): 

Ta tính được b,c như dưới đây: