Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài 1,2,3,4,5 trang 110,111 sách Toán 4: Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên

CHIA SẺ

Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên: Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 110; bài 5 trang 111 SGK Toán 4 tiết 99.

Mục tiêu: Hs nhận biết được 1 số TN chia cho 1 số TN không phải bao giờ cũng có thương là số TN, có thể viết thành phân số. Bước đầu biết so sánh phân số với 1. Tử số là số bị chia, mẫu số là số chia.

Bài 1: Đọc các số đo đạc:

1/2 kg đọc là: một phần hai ki – lo – gam

5/8 m năm phần tám mét

19/12 giờ mười chín phần mười hai giờ

6/100 m đọc là: sáu phần trăm mét


Bài 2. Viết các phân số: Một phần tư, sáu phần mười; mười tám phần mười lăm; bảy mươi hai phần trăm

Một phấn tư phân số viết là: 1/4

Sáu phần mười viết là: 6/10

Mười tám phần mười lăm viết là: 18/80

Bảy mươi hai phần trăm viết là: 72/100


Bài 3. Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1

8; 14 ; 32; 0; 1

Đáp án: 


Bài 4. Viết một phân số:

a) Bé hơn 1

b) Bằng 1

c) Lớn hơn 1

HD:Có thể chọn các phân số sau:

a) Bé hơn 1 ví dụ: 3/5

b) Bằng 1 Ví dụ 4/4

c) Lớn hơn 1 Ví dụ 7/3


Bài 5 trang 111 Toán 4: Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Viết vào chỗ chấm theo mẫu

Học sinh có thể ghi vào chỗ chấm như sau:

CP = 3/4 CD                       b) OM = 2/5MN

PD = 1/4 CD                           ON = 3/5 MN


Bài tập làm thêm Sách bài tập:

1. Viết vào ô trống:

2. Viết thành phân số với mẫu là 3

4. Chia đều 5 lít sữa vào 10 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít sữa?
Số lít sữa cs trong mỗi chai là 5:10 = 5/10 (lít)
Đáp số: 5/10 lít