Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Giải bài 1,2,3 trang 112 SGK Toán 4: Phân số bằng nhau

CHIA SẺ

Tiết 100 Toán 4 tập 2 – Phân số bằng nhau. Gợi ý giải bài 1,2,3 trang 112 chương 4.

– Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân-số bằng phân-số đã cho.

– Nếu chia hết cả tử và mẫu số của một phân-số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân-số bằng phân-số đã cho.

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải bài 1:

Đáp án 1a)

Đáp án 1b)


Bài 2. Tính rồi so sánh kết quả:

a) 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4);

b) 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3)

Nhận xét: Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không đổi.

Đáp án và Lời giải: a) 18 : 3 = 6 ;   (18 x 4 ) : (3 x 4) = 73 : 12 = 6

Vậy kết quả của 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4) bằng nhau

b) 81 : 9 = 9 ;       81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

Vậy kết quả 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) bằng nhau


Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Đáp án a) Lần lượt theo thứ tự từ trái qua phải: 15; 2; b) 6; 15;12

Đáp án bài3


Dethikiemtra.com chia sẻ đáp án trong vở bài tập dưới đây, các em so sánh kết quả nhé:

1, 2  Viết số thích hợp vào chỗ chấm

3. Chuyển thành phép chia với các số bé hơn (theo mẫu)
Mẫu: 60: 20 =(60 : 10) : (20:10) = 6 : 2 = 3
a) 75 : 25 = (75:5) : (25:5) = 15 : 5 = 3
b) 90 : 18 = (90:9) : ( 18 : 9) = 10 : 2 = 5