Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Phép cộng phân số (tiếp theo) Toán 4 bài tập trang 127

CHIA SẺ

Tiết 114 – Phép cộng phân số (tiếp theo) Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 127 SGK Toán lớp 4.

Tóm tắt lý thuyết cần nhớ: Muốn cộng 2 phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng 2 phânsố đó.

Bài 1. Tính:

Lần lượt thực hiện: Quy đồng hau mẫu số sau thực hiện cộng 2 phân số sẽ ra kết quả.

Đáp án: a) 2/3 + 3/4 = 17/12;  b) 9/4 + 3/5 = 57/20; c) 2/5 + 4/7 = 34/35; d) 3/5 + 4/3 = 29/15.

Xem giải chi tiết dưới đây:


Bài 2: Tính (theo mẫu)

13/21 + 5/7 = 13/21 + (5×3)/ (7×3) = 13/21 + 15/21 = 28/21

a) 3/12 + 1/4;

b) 4/25 + 3/5 ;

c) 26/81 + 4/27

d) 5/64 + 7/8

Đáp án: a) 6/12; b) 19/25; c) 38/81; d) 61/84

Chi tiết bước giải bài2


Bài 3 trang 127: Một xe ô tô giờ đầu chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2/7 quãng đường. Hỏi sau hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

Lời giải: Sau hai giờ ô tô chạy được:

3/8 + 2/7 = 21/56 + 16/36 = 37/56 (Quãng đường)

Đáp số: 37/56 quãng đường


Bài làm thêm: Một công nhân hái cà phê, tuần thứ nhất hài được 1/4 tấn, tuần thứ hai hái được 2/5 tấn, tuần thứ ba hái được 1/3 tấn. Hỏi sau ba tuần công nhân đó hái được bao nhiêu tấn cà phê?

Tóm tắt:

Sau 3 tuần người công nhân hái được là:

1/4 + 2/5 + 1/3 = 1x5x3/4x5x3 + 2x4x3/5x4x3 1x4x5/3x4x5 = 15/60 + 24/60 + 20/60 = 59/60 (tấn)

Đáp số: 59/60 tấn