Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 1 lớp 3

KCSL môn Toán lớp 3 cuối kì 1: Có 42kg đường đổ đều vào 6 túi có kích thước như nhau. Hỏi mỗi túi đựng bao nhiêu ki-lô-gam đường?

CHIA SẺ
Có 42kg đường đổ đều vào 6 túi có kích thước như nhau. Hỏi mỗi túi đựng bao nhiêu ki-lô-gam đường?; Điền số thích hợp vào ô trống. … trong KCSL môn Toán lớp 3 cuối kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) \(17 \times 4 + 142 = 200\)  ☐

\(39 \times 6 – 97 = 137\)        ☐

b) \(24 \times 5 + 241 = 361\)  ☐

\(305 – 42 + 4 = 147\)      ☐

2.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Có 42kg đường đổ đều vào 6 túi có kích thước như nhau. Hỏi mỗi túi đựng bao nhiêu ki-lô-gam đường?

A) 5kg             B) 6kg

C) 7kg             D) 8kg

3. Điền số thích hợp vào ô trống.

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) \(\dfrac{1}{2}\) của 18m là 9m    ☐

\(\dfrac{1}{3}\) của 18m là 7m        ☐

b) \(\dfrac{1}{4}\) của 24kg là 5kg  ☐

\(\dfrac{1}{6}\) của 24kg là 4kg       ☐

c) \(\dfrac{1}{5}\) của 35l là 7l         ☐

\(\dfrac{1}{4}\) của 36l là 6l             ☐

d) \(\dfrac{1}{3}\) của 27 phút là 8 phút ☐

\(\dfrac{1}{2}\) của 10 phút là 5 phút     ☐

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Lớp 3A có 36 học sinh trong đó có \(\dfrac{1}{6}\) số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh giỏi?

A) 5 học sinh

B) 6 học sinh

C) 7 học sinh

6. Tính

a) \(48 \times 5 + 124 = \)

b) \(18:6 + 45 = \)

c) \(30:6 \times 4 = \)

d) \(9 \times 4:6 = \)

7. Tìm \(x\)

a) \(x \times 6 = 18 \times 3\)

b) \(x:4 = 8 \times 6\)

8. Một bao gạo có 36kg. Người ta lấy ra \(\dfrac{1}{4}\) số gạo trong bao. Hỏi người ta lấy ra bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) \(\dfrac{1}{3}\) của 27kg là ….. kg

b) \(\dfrac{1}{4}\) của 32l là ….. l

c) \(\dfrac{1}{8}\) của 40m là ….. m

d) \(\dfrac{1}{5}\) của 45 phút là ….. phút

1.0. Một tấm vải dài 30m. Người ta cắt ra \(\dfrac{1}{5}\) tấm vải đó để may quần áo. Hỏi:

a) Đã cắt ra bao nhiêu mét vải?

b) Còn lại bao nhiêu mét vải?


1. a) S              Đ

b) Đ              S

2.C) 7kg

3.

4. a) Đ              S

b) S              Đ

c) Đ              S

d) S              Đ

5. B) 6 học sinh

6. Tính

a) \(\begin{array}{l}48 \times 5 + 124\\ = 240 + 124\\ = 364\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l}18:6 + 45\\ = 3 + 45\\ = 48\end{array}\)

c) \(\begin{array}{l}30:6 \times 4\\ = 5 \times 4\\ = 20\end{array}\)

d) \(\begin{array}{l}9 \times 4:6\\ = 36:6\\ = 6\end{array}\)

7. a) \(\begin{array}{l}x \times 6 = 18 \times 3\\x \times 6 = 54\\x = 54:6\\x = 9\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l}x:4 = 8 \times 6\\x:4 = 48\\x = 48 \times 4\\x = 192\end{array}\)

8. Người ta lấy ra số ki-lô-gam gạo là:

\(36:4 = 9\) (kg)

Đáp số: 9kg

9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) \(\dfrac{1}{3}\) của 27kg là 9kg

b) \(\dfrac{1}{4}\) của 32l là 8l

c) \(\dfrac{1}{8}\) của 40m là 5m

d) \(\dfrac{1}{5}\) của 45 phút là 9phút

1.0. Một tấm vải dài 30m. Người ta cắt ra \(\dfrac{1}{5}\) tấm vải đó để may quần áo. Hỏi:

a) Đã cắt ra bao nhiêu mét vải?

b) Còn lại bao nhiêu mét vải?

Số mét vải đã cắt là:

\(30:5 = 6\) (m)

Còn lại số mét vải là:

\(30 – 6 = 24\) (m)

Đáp số: a) 6m           b) 24m