Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 1 lớp 3

Đề thi Toán kì 1 lớp 3: Trong một phép tính chia cho 7, số dư lớn nhất có thể là bao nhiêu?

CHIA SẺ
Trong một phép tính chia cho 7, số dư lớn nhất có thể là bao nhiêu?; .Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống … trong Đề thi Toán kì 1 lớp 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) \(7 \times 6:2 =  \ldots ?\)

31  ☐              30  ☐              21  ☐

b) \(7 \times 9:3 =  \ldots ?\)

11  ☐              21  ☐              31  ☐

c) \(7 \times 8:2 =  \ldots ?\)

18  ☐              28  ☐              38  ☐

2.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong một phép tính chia cho 7, số dư lớn nhất có thể là?

A) 4                 B) 5

C) 6                 D) 7

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) \(\dfrac{1}{7}\) của 49kg là 8kg.  ☐

b) \(\dfrac{1}{7}\) của 63 giờ là 9 giờ.  ☐

c) \(\dfrac{1}{7}\) của 91m là 13m.  ☐

d) \(\dfrac{1}{7}\) của 105km là 12km.  ☐

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Năm nay con 7 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

A) 25 tuổi

B) 24 tuổi

C) 28 tuổi

5. Viết (theo mẫu)

Mấu: Gấp 4m lên 6 lần được \(4 \times 6 = 24\) m

a) Gấp 6kg lên 5 lần được ……….

b) Gấp 7m lên 7 lần được ……….

c) Gấp 5cm lên 4 lần được ……….

d) Gấp 12l lên 3 lần được ……….

6. Trong làn có 56 quả táo. An lấy ra \(\dfrac{1}{7}\) số táo. Hỏi An lấy ra bao nhiêu quả?

7. Tính:

a) \(7 \times 9 + 37 = \)

b) \(7 \times 8 – 27 = \)

c) \(7 \times 10 – 15 = \)

d) \(7 \times 6 + 148 = \)

8. Hiện nay An 7 tuổi. Tuổi bố gấp 5 lần tuổi An. Hỏi bố hơn An bao nhiêu tuổi?

9. Tìm \(x\)

a) \(x \times 7 = 63\)

b) \(x \times 7 = 21\)

c) \(7 \times x = 56\)

d) \(7 \times x = 42\)

1.0. Vườn nhà Mai có 27 cây chanh. Số cây chanh ở vườn nhà Huệ gấp 3 lần số cây chanh ở vườn nhà Mai. Hỏi:

a) Vườn nhà Huệ có bao nhiêu cây chanh?

b) Cả hai khu vườn có tất cả bao nhiêu cây chanh?


1. a) S                  S                      Đ

b) S                  Đ                      S

c) S                  Đ                      S

2.C) 6

3. a) S                  b) Đ

c) Đ                  d) S

4. C) 28 tuổi

5. a) Gấp 6kg lên 5 lần được \(6 \times 5 = 30\) kg

b) Gấp 7m lên 7 lần được \(7 \times 7 = 49\) m

c) Gấp 5cm lên 4 lần được \(5 \times 4 = 20\) cm

d) Gấp 12l lên 3 lần được \(12 \times 3 = 36\)l

6.  An lấy ra số quả táo là:

\(56:7 = 8\) (quả)

Đáp số: 8 quả

7. a) \(\begin{array}{l}7 \times 9 + 37\\ = 63 + 37\\ = 100\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l}7 \times 8 – 27\\ = 56 – 27\\ = 29\end{array}\)

c) \(\begin{array}{l}7 \times 10 – 15\\ = 70 – 15\\ = 55\end{array}\)

d) \(\begin{array}{l}7 \times 6 + 148\\ = 42 + 148\\ = 190\end{array}\)

8.  Tuổi của bố An là:

\(7 \times 5 = 35\) (tuổi)

Bố hơn An số tuổi là:

\(35 – 7 = 28\) (tuổi)

Đáp số: 28 tuổi

9. a) \(\begin{array}{l}x \times 7 = 63\\x = 63:7\\x = 9\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l}x \times 7 = 21\\x = 21:7\\x = 3\end{array}\)

c) \(\begin{array}{l}7 \times x = 56\\x = 56:7\\x = 8\end{array}\)

d) \(\begin{array}{l}7 \times x = 42\\x = 42:7\\x = 6\end{array}\)

1.0.  Vườn nhà Huệ có số cây chanh là:

\(27 \times 3 = 81\) (cây)

Cả hai khu vườn có tất cả số cây chanh là:

\(27 + 81 = 108\) (cây)

Đáp số: a) 81 cây                    b) 108 cây