Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 Toán 2: Bài 34 – 8

CHIA SẺ
 Bài 34 – 8. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 2. Tính;  Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

Bài 1. Tính:

Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 64 và 6;                b) 84 và 8;                   c) 94 và 9.

Bài 3: Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà. Hỏi nhà bạn Ly nuôi bao nhiêu con gà?

Số con gà nhà bạn Ly nuôi là:

34 – 9 = 25 (con gà )

Đáp số: 25 con gà.

Bài 4: Tìm x:

a) x + 7 = 34;                                  b) x – 14 = 36.

a) x + 7 = 34;                                  b) x – 14 = 36.

    x       = 34 – 7                                  x         = 36 + 14

    x       = 27                                       x         = 50