Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 74 Vở bài tập Toán 1: Điền chữ A, B, C, D vào bức tranh thích hợp (theo mẫu)

CHIA SẺ
Bài 74. Ngày và giờ – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 74 Vở bài tập Toán 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm; Điền chữ A, B, C, D vào bức tranh thích hợp (theo mẫu)…

1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Một ngày có ….. giờ

Sáng

1 giờ sáng, 2 giờ sáng, ….. giờ sáng, ….. giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, …..giờ sáng, …..giờ sáng, ……giờ sáng, 10 giờ sáng.

Trưa

11 giờ trưa, …..giờ trưa.

Chiều

1 giờ chiều (13 giờ chiều), 2 giờ chiều (…..giờ), 3 giờ chiều (…..giờ), 4 giờ chiều (…..giờ), 5 giờ chiều (…..giờ), 6 giờ chiều (…..giờ).

Tối

…..giờ tối (19 giờ), ….. giờ tối (20 giờ), ….. giờ tối (21 giờ).

Đêm

10 giờ đêm (…..giờ), …..giờ đêm (23 giờ), ….. giờ đêm (24 giờ)

2: Số

3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

4: Điền chữ A, B, C, D vào bức tranh thích hợp (theo mẫu)

 

1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Một ngày có 24 giờ

Sáng

1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.

Trưa

11 giờ trưa, 12 giờ trưa.

Chiều

1 giờ chiều (13 giờ chiều), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ).

Tối

7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ).

Đêm

10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ)

2: 

3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

 

4: Điền chữ A, B, C, D vào bức tranh thích hợp (theo mẫu)