Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 VBT Toán 2 tập 1: Năm nay chị 11 tuổi, em kém chị 4 tuổi. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?

CHIA SẺ
Bài tự kiểm tra – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 Vở bài tập Toán 2 tập 1. Nối phép tính với kết quả đúng; Năm nay chị 11 tuổi, em kém chị 4 tuổi. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?…

1: Nối phép tính với kết quả đúng

2: Đặt tính rồi tính

32 – 4                83 – 25               65 – 47               40 – 9

3: Tìm x

a) x – 9 = 16             b) x – 5 = 37              c) 31 – x = 16

4: Năm nay chị 11 tuổi, em kém chị 4 tuổi. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?

5: Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó

BÀI GIẢI

1:

2: 

3: a) x – 9 = 16

    x       = 16 + 9

    x       = 25

b) x – 5 = 37

    x      = 37 + 5

    x      = 42

c) 31 – x = 16

           x = 31 – 16

           x = 15

4: Tóm tắt

Chị                   : 11 tuổi

Em kém chị    : 4 tuổi

Em                  : …tuổi?

Số tuổi của em là:

11 – 4 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi.

5: 

Giaiaitap.me