Bài tập Toán lớp 2

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 Toán 2:  Bài luyện tập chung
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 Toán 2: Bài luyện tập chung
 Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 SGK Toán 2. Tính nhẩm;  Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải hóa dài bao nhiêu...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180, 181 SGK Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180, 181 SGK Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180, 181 SGK Toán 2. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?; Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 5cm. Hỏi chu vi hình tam...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 Toán 2: Bài luyện tập chung
 Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 SGK Toán 2. Tính nhẩm; Viết hai số mà mỗi số có ba chữ số giống nhau. Bài 1: Tính nhẩm: 2 x 9 =        ...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 178,179 Sách Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài 1, 2, 3, 4 trang 178,179 Sách Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 178,179 SGK Toán 2. Số ?;Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào ? Bài 1: Số ? Bài 2: >; <; = 302...310                ...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 Toán 2: Bài ôn tập về hình học (tiếp theo)
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 Toán 2: Bài ôn tập về hình học (tiếp theo)
Bài ôn tập về hình học (tiếp theo). Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 SGK Toán 2.Tính độ dài các đường gấp khúc sau;  Xếp 4 hình tam giác thành hình mũi tên (xem hình...
Bài 1, 3, 4 trang 176, 177 SGK Toán 2: Bài ôn tập về hình học
Bài 1, 3, 4 trang 176, 177 SGK Toán 2: Bài ôn tập về hình học
Bài ôn tập về hình học. Giải bài 1, 3, 4 trang 176, 177 SGK Toán 2. Mỗi hình sau ứng với tên gọi nào ?; Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được: Bài 1, 3, 4 Bài 1:...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 Toán 2:  Bài ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 Toán 2: Bài ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
 Bài ôn tập về đại lượng (tiếp theo). Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 175 SGK Toán 2. Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày; Một trạm bơm phải bơm...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 2: Bài ôn tập về đại lượng
Bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 2: Bài ôn tập về đại lượng
Bài ôn tập về đại lượng. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 2. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?; Viết mm, cm, dm hoặc km vào chỗ chấm thích hợp: Bài 1: a) Đồng hồ chỉ mấy...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 173 Sách Toán 2:  Bài ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 173 Sách Toán 2: Bài ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)
 Bài ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo). Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 173 SGK Toán 2. Tính nhẩm;  Hình nào đã khoanh vào ({1 over 4})  số hình vuông ? Bài 1: Tính nhẩm:  4 x...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 Toán 2:  Bài ôn tập về phép nhân và phép chia
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 Toán 2: Bài ôn tập về phép nhân và phép chia
 Bài ôn tập về phép nhân và phép chia. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 2. Tính nhẩm;  Hình nào đã khoanh vào ({1 over 3})  số hình tròn ? Bài 1: Tính nhẩm: a) 2 x 8 =...