Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2 trang 89 VBT môn Toán 2 tập 1: Tuần này, thứ bảy là ngày 13 tháng 12. Tuần sau, thứ bảy là ngày 20 tháng 12. Tuần trước, thứ bảy là ngày 6 tháng 12

CHIA SẺ
Bài 76. Ngày, tháng – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2 trang 89 Vở bài tập toán 2 tập 1. Đọc, viết (theo mẫu); Tuần này, thứ bảy là ngày 13 tháng 12. Tuần sau, thứ bảy là ngày 20 tháng 12. Tuần trước, thứ bảy là ngày 6 tháng 12…

1: Đọc, viết (theo mẫu)

Đọc

Viết

Ngày bảy tháng mười một

Ngày 7 tháng 11

Ngày hai mươi tháng mười một

Ngày 15 tháng 11

Ngày mười một tháng mười một

Ngày 11 tháng 11

2: a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 (có 31 ngày)

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm

– Ngày 1 tháng 12 là thứ hai, ngày 2 tháng 12 là …………

– Tháng 12 có …… ngày chủ nhật. Đó là các ngày: ………

– Tuần này, thứ bảy là ngày 13 tháng 12. Tuần sau, thứ bảy là ngày ……… Tuần trước, thứ bảy là ngày ………

– Tuần này, thứ hai là ngày 1 tháng 12, đến thứ bảy tuần này sẽ là ngày…………

1: Đọc, viết (theo mẫu)

Đọc

Viết

Ngày bảy tháng mười một

Ngày 7 tháng 11

Ngày hai mươi tháng mười một

Ngày 20 tháng 11

Ngày mười lăm tháng mười một

Ngày 15 tháng 11

Ngày mười một tháng mười một

Ngày 11 tháng 11

2: a)Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 (có 31 ngày)

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm

– Ngày 1 tháng 12 là thứ hai, ngày 2 tháng 12 là thứ ba.

– Tháng 12 có 4 ngày chủ nhật. Đó là các ngày: 7, 14, 21, 28.

– Tuần này, thứ bảy là ngày 13 tháng 12. Tuần sau, thứ bảy là ngày 20 tháng 12. Tuần trước, thứ bảy là ngày 6 tháng 12.

– Tuần này, thứ hai là ngày 1 tháng 12, đến thứ bảy tuần này sẽ là ngày 6 tháng 12.