Trang Chủ Chủ đề 3. Phép Trừ Có Nhớ Trong Phạm Vi 100

3. Phép Trừ Có Nhớ Trong Phạm Vi 100

Bài 1, 2, 3 trang 91, 92 VBT môn Toán 2 tập 1: Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm: Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ bảy
Bài 1, 2, 3 trang 91, 92 VBT môn Toán 2 tập 1: Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm: Ngày...
Bài 78. Luyện tập chung - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3 trang 91, 92 Vở bài tập toán 2 tập 1. Nối mỗi câu với đồng hồ ghi giờ thích hợp; Xem tờ lịch trên rồi...
Bài 1, 2 trang 90 VBT môn Toán 2 tập 1: Thứ năm tuần này là ngày 22 tháng 4. Thứ năm tuần trước là ngày 15 tháng 4. Thứ năm tuần sau là ngày 29 tháng 4
Bài 1, 2 trang 90 VBT môn Toán 2 tập 1: Thứ năm tuần này là ngày 22 tháng 4. Thứ năm tuần trước là ngày 15 tháng 4....
Bài 77. Thực hành xem lịch - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2 trang 90 Vở bài tập toán 2 tập 1. Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1 (có 31 ngày); Thứ năm...
Bài 1, 2 trang 89 VBT môn Toán 2 tập 1: Tuần này, thứ bảy là ngày 13 tháng 12. Tuần sau, thứ bảy là ngày 20 tháng 12. Tuần trước, thứ bảy là ngày 6 tháng 12
Bài 1, 2 trang 89 VBT môn Toán 2 tập 1: Tuần này, thứ bảy là ngày 13 tháng 12. Tuần sau, thứ bảy là ngày 20 tháng 12....
Bài 76. Ngày, tháng - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2 trang 89 Vở bài tập toán 2 tập 1. Đọc, viết (theo mẫu); Tuần này, thứ bảy là ngày 13 tháng 12. Tuần sau, thứ bảy là...
Bài 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 1 tập 2: Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng
Bài 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 1 tập 2: Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng
Bài 75. Thực hành xem đồng hồ - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 1 tập 2. Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với thời gian ghi trong...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 74 Vở bài tập Toán 1: Điền chữ A, B, C, D vào bức tranh thích hợp (theo mẫu)
Bài 1, 2, 3, 4 trang 74 Vở bài tập Toán 1: Điền chữ A, B, C, D vào bức tranh thích hợp (theo mẫu)
Bài 74. Ngày và giờ - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 74 Vở bài tập Toán 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm; Điền chữ A, B, C, D vào bức tranh thích...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 VBT Toán 2 tập 1: Năm nay chị 11 tuổi, em kém chị 4 tuổi. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 VBT Toán 2 tập 1: Năm nay chị 11 tuổi, em kém chị 4 tuổi. Hỏi năm nay em bao nhiêu...
Bài tự kiểm tra - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 Vở bài tập Toán 2 tập 1. Nối phép tính với kết quả đúng; Năm nay chị 11 tuổi, em kém chị...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 83 Vở BT Toán 2 tập 1: Chị cao 15dm, em thấp hơn chị 6dm. Hỏi em cao bao nhiêu đề – xi – mét?
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 83 Vở BT Toán 2 tập 1: Chị cao 15dm, em thấp hơn chị 6dm. Hỏi em cao bao nhiêu đề...
Bài 73. Luyện tập chung - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 83 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính nhẩm; Chị cao 15dm, em thấp hơn chị 6dm. Hỏi em...
Bài 1, 2, 3 trang 82 Vở BT Toán lớp 2 tập 1: Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng
Bài 1, 2, 3 trang 82 Vở BT Toán lớp 2 tập 1: Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C,...
Bài 72. Luyện tập - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính nhẩm; Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và...
Bài 1, 2, 3 trang 81 Vở BT Toán 2 tập 1: Tô màu các hình tam giác trong hình vẽ trên sao cho hai hình tam giác liền kề nhau có màu khác nhau
Bài 1, 2, 3 trang 81 Vở BT Toán 2 tập 1: Tô màu các hình tam giác trong hình vẽ trên sao cho hai hình tam giác liền...
Bài 71. Đường thẳng - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Vẽ đường thẳng rồi viết tên đường thẳng (theo mẫu); Tô màu các hình tam giác...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập Toán học 2 tập 1: Lớp 2D có 35 học sinh, sau khi chuyển một số học sinh đến các lơp học khác thì lớp 2D còn lại 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh đã chuyển đến lớp học khác?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập Toán học 2 tập 1: Lớp 2D có 35 học sinh, sau khi chuyển một số học sinh đến...
Bài 70. Tìm số trừ - SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tìm x; Lớp 2D có 35 học sinh, sau khi chuyển một số học...