Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 61 SGK Toán 2: Bài 14 trừ đi một số: 14-8

CHIA SẺ
Bài 14 trừ đi một số: 14-8. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 61 SGK Toán 2. Tính nhẩm; Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 9 + 5 =                8 + 6 =                      7 + 7 =

    5 + 9 =                6 + 8 =                      14 – 7 =

b) 14 – 9 =               14 – 8 =                      14 – 4 =

    14 – 5 =               14 – 6 =                      14 – 10 =

c) 14 – 4 – 2 =           14 – 4 – 5 =                 14 – 4 – 1 =

    14 – 6 =                14 – 9 =                      14 – 5 =

a) 9 + 5 = 14               8 + 6 = 14                     7 + 7 = 14

    5 + 9 = 14               6 + 8 = 14                     14 – 7 = 7

b) 14 – 9 = 5              14 – 8 = 6                     14 – 4 = 10

    14 – 5 = 9              14 – 6 = 8                     14 – 10 = 4

c) 14 – 4 – 2 = 8          14 – 4 – 5 = 5                14 – 4 – 1 = 9

    14 – 6 = 8               14 – 9 = 5                     14 – 5 = 9

Bài 2. Tính:

Bài 3: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 14 và 5;               c) 14 và 7;                 c) 12 và 9.

Bài 4: Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện?

Số quạt điện cửa hàng đó còn lại là:

14 – 6 = 8 ( quạt điện)

Đáp số: 8 quạt điện.