Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 26, 27, 28, 29 trang 53 SBT Toán lớp 8 tập 2: Cho a và b là các số dương, chứng tỏ

Bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Sách bài tập Toán 8 tập 2. Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 53 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 26: Cho a < b và c < d, chứng tỏ a + c < b + d…

Câu 26: Cho a < b và c < d, chứng tỏ a + c < b + d.

Ta có: a < b \( \Rightarrow a + c < b + c\)           (1)

\(c < d \Rightarrow b + c < b + d\)                        (2)

Từ (1) và (2) suy ra: a + c < b + d.


Câu 27: Cho a, b, c, d là các số dương thỏa mãn a < b, c < d, chứng tỏ ac < bd.

Với a > 0, b > 0, c > 0, d > 0 ta có:

\(a < b \Rightarrow ac < bc\)     (1)

Advertisements (Quảng cáo)

\(c < d \Rightarrow bc < bd\)    (2)

Từ (1) và (2) suy ra: ac < bd.


Câu 28: Chứng tỏ rằng với a và b là các số bất kì thì :

a. \({a^2} + {b^2} – 2ab \ge 0\)

b. \({{{a^2} + {b^2}} \over 2} \ge ab\)

Advertisements (Quảng cáo)

a. Ta có:

\({\left( {a – b} \right)^2} \ge 0 \Rightarrow {a^2} + {b^2} – 2ab \ge 0\)

b. Ta có:

\(\eqalign{  & {\left( {a – b} \right)^2} \ge 0 \Rightarrow {a^2} + {b^2} – 2ab \ge 0  \cr  &  \Rightarrow {a^2} + {b^2} – 2ab + 2ab \ge 2ab  \cr  &  \Rightarrow {a^2} + {b^2} \ge 2ab  \cr  &  \Rightarrow \left( {{a^2} + {b^2}} \right).{1 \over 2} \ge 2ab.{1 \over 2}  \cr  &  \Rightarrow {{{a^2} + {b^2}} \over 2} \ge ab \cr} \)


Câu 29: Cho a và b là các số dương, chứng tỏ:

\({a \over b} + {b \over a} \ge 2\)                                

Ta có:

\(\eqalign{  & {\left( {a – b} \right)^2} \ge 0 \Rightarrow {a^2} + {b^2} – 2ab \ge 0  \cr  &  \Rightarrow {a^2} + {b^2} – 2ab + 2ab \ge 2ab \cr} \)

\( \Rightarrow {a^2} + {b^2} \ge 2ab\)    (*)

\(a > 0,b > 0 \Rightarrow a.b > 0 \Rightarrow {1 \over {ab}} > 0\)

Nhân hai vế của (*) với \({1 \over {ab}}\) ta có:

\(\eqalign{  & \left( {{a^2} + {b^2}} \right).{1 \over {ab}} \ge 2ab.{1 \over {ab}}  \cr  &  \Leftrightarrow {{{a^2}} \over {ab}} + {{{b^2}} \over {ab}} \ge 2  \cr  &  \Leftrightarrow {a \over b} + {b \over a} \ge 2 \cr} \)

Advertisements (Quảng cáo)