Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 18, 19, 20, 21 trang 52 SBT Toán 8 tập 2: Cho 2a > 8, chứng tỏ a > 4

Bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Sách bài tập Toán 8 tập 2. Giải bài 18, 19, 20, 21 trang 52 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 18: Cho a > 5, hãy cho biết bất đẳng thức nào xảy ra:…

Câu 18: Cho a > 5, hãy cho biết bất đẳng thức nào xảy ra:

a. a + 5 > 10

b. a + 4 > 8

c. -5 > -a

d. 3a > 13

a. Ta có:

\(a > 5 \Rightarrow a + 5 > 5 + 5 \Rightarrow a + 5 > 10\)

Advertisements (Quảng cáo)

b. Ta có:

\(a > 5 \Rightarrow a + 4 > 5 + 4 \Rightarrow a + 4 > 9 \Rightarrow a + 4 > 8\)

c. Ta có:

\(a > 5 \Rightarrow  – a <  – 5 \Rightarrow  – 5 >  – a\)

d. Ta có:

Advertisements (Quảng cáo)

\(a > 5 \Rightarrow a.3 > 5.3 \Rightarrow 3a > 15 \Rightarrow 3a > 13\)


Câu 19


Câu 20


Câu 21: Cho 2a > 8, chứng tỏ a > 4.

Điều ngược lại là gì ? Điều đó có đúng không ?

Ta có: \(2a > 8 \Rightarrow 2a.{1 \over 2} > 8.{1 \over 2} \Rightarrow a > 4\)

Ngược lại: Nếu a > 4 thì 2a > 8

Điều này đúng vì: a > 4\( \Rightarrow a.2 > 4.2 \Rightarrow 2a > 8\)

Advertisements (Quảng cáo)