Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 10, 11, 12, 13 trang 51, 52 SBT Toán 8 tập 2: Cho m < n, So sánh 5m và 5n; -3m và -3n

Bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Sách bài tập Toán 8 tập 2.Giải bài 10, 11, 12, 13 trang 51, 52 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 10: Cho m < n, hãy so sánh…

Câu 10


Câu 11: Cho m < n, hãy so sánh:

a. 5m và 5n

b. -3m và -3n

a. 5m < 5n

Advertisements (Quảng cáo)

b. -3m > -3n


Câu 12: Số b là số âm, số 0, hay số dương nếu:

a. 5b > 3b

b. -12b > 8b

Advertisements (Quảng cáo)

c. -6b ≥ 9b

d. 3b ≤ 15b

a. Vì 5 > 3 mà 5b > 3b nên b là số dương.

b. Vì -12 < 8 mà -12b > 8b nên b là số âm.

c. Vì -6 < 9 mà -6b ≥ 9b nên b là số không dương (tức b ≤ 0)

d. Vì 3 < 5 mà 3b ≤ 15b nên b là số không âm (tức b ≥ 0)


Câu 13

Advertisements (Quảng cáo)