Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

[THCS Thuận Hưng] thi cuối học kì 1 lớp 7 môn Sử: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

CHIA SẺ

Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên… trong đề thi kiểm tra học kì 1 môn Lịch Sử lớp 7 trường THCS Thuận Hưng

Đọc kĩ câu hỏi, sau đó chọn phương án đúng nhất và ghi kết quả vào giấy bài làm kiểm tra.( Đúng 1 câu 0,25 điểm )

Câu 1: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là:

a. Đại Việt sử kí toàn thư         b. Hồng Luật

c. Quốc Triều hình luật            d. Bộ luật Hình thư

Câu 2: Lễ cày tịch điền xuất hiện vào triều đại nào?

a. Nhà Ngô       b. Nhà Đinh      c. Nhà Tiền Lê     d. Nhà Lý

Câu 3: Nhà Lý đổi quốc hiệu là Đại Việt vào năm nào?

a. 938       b. 1010           c. 1054             d. 1009

Câu 4: Pháp luật nước ta có từ thời nào?

a. Thời Tiền Lê           b. Thời Lý

c. Thời Trần               d. Thời Đinh

Câu 5: Nhà Trần ban hành bộ luật mới với tên gọi là gì?

Quảng cáo

a. Quốc triều hình luật         b. Hình thư

c. Hồng Đức                  d. Hoàng triều luật lệ

Câu 6: Khi Mông cổ cho sứ giả đến đưa thư dụ hàng vua Trần, thái độ của vua Trần thế nào?

a. Trả lại thư              b. Thái độ giảng hoà

c. Bắt giam sứ giả vào ngục          d. Chém đầu sứ giả

Câu 7: Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên diễn ra vào thời gian nào?

a. 1284            b. 1285

c. 1286             d. 1287

Câu 8: Vị vua cuối cùng của triều đại nhà Lý là ai?

a. Lý Huệ Tông              b. Lý Cao Tông

Quảng cáo

c. Lý Anh Tông             d. Lý Chiêu Hoàng

Câu 9: Thời Trần, quân đội được tuyển chọn theo chủ trương như thế nào?

a. Quân phải đông nước mới mạnh

b. Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông

c. Quân lính vừa đông vừa tinh nhuệ

d. Quân đội phải văn võ song toàn

Câu 10: Câu nói: “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy

hàng”  là của vị tướng nào ở thời Trần?

a. Trần Quốc Tuấn          b. Trần Anh Tông

c. Trần Khánh Dư         d. Trần Cảnh

Câu 11: Nhân dân Thăng Long thực hiện chủ trương của vua Trần như thế nào khi quân Mông Cổ vào Thăng Long?

a. Kiên quyết chống trả để bảo vệ Thăng Long

b. Thực hiện chủ trương vườn không nhà trống

c. Người già, phụ nữ, trẻ em đi sơ tán

d. Cho quân lính ở lại chiến đấu

Câu 12: Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt cho xây dựng hệ thống phòng ngự ở đâu?

a. Sông Bạch Đằng b. Sông Mã

c. Sông Như Nguyệt

d. Sông Thao 

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Ngô Quyền dựng nền độc lập tự chủ như thế nào? Em hãy vẽ và nêu nhận xét sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô?       

Câu 2: (3 điểm)

Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên?

Câu 3: (2 điểm)

Em hãy nêu ý nghĩa, tác dụng cải cách của Hồ Quý Ly?