Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

[Đề 15] Kiểm tra học kì 2 Toán 5: 2,7m3 gấp bao nhiêu lần 5dm3

CHIA SẺ
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề số 15: Có 1,6 tấn gạo được đổ đều vào các túi 4kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo như thế?

1. Nối các số đo bằng nhau :

a.

b)

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Có 1,6 tấn gạo được đổ đều vào các túi 4kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo như thế ?

A. 200 túi

B. 400 túi

C. 600 túi

3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

2,7m3 gấp bao nhiêu lần 5dm3.

A. 450 lần                           B. 540 lần                                 C. 600 lần

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a. 50m2 = \(\dfrac{1}{{200}}\) ha

b. 50m2 = \(\dfrac{1}{{250}}\) ha

c. 150m2 = \(\dfrac{3}{{200}}\) ha

d. 150m2 = \(\dfrac{3}{{250}}\) ha

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a. 145 phút = 2 giờ 25 phút

b. 2 giờ 5 phút = 105 phút

c. 1,3 giờ = 1 giờ 30 phút

d. 1,75 giờ = 1 giờ 45 phút


1. Nối các số đo bằng nhau :

a.

b.

2.

A. 200 túi

S

B. 400 túi

Đ

C. 600 túi

S

3. B. 540 lần

4.

a. 50m2 = \(\dfrac{1}{{200}}\) ha

Đ

b. 50m2 = \(\dfrac{1}{{250}}\) ha

S

c. 150m2 = \(\dfrac{3}{{200}}\) ha

Đ

d. 150m2 = \(\dfrac{3}{{250}}\) ha

S

5.

a. 145 phút = 2 giờ 25 phút

Đ

b. 2 giờ 5 phút = 105 phút

S

c. 1,3 giờ = 1 giờ 30 phút

S

d. 1,75 giờ = 1 giờ 45 phút

Đ