Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

Đề 18 Kiểm tra học kì 2 Toán 5: Nếu hai người cùng làm công việc đó trong mấy ngày thì xong?

CHIA SẺ
Đề số 18 – Đề kiểm tra môn Toán lớp 5 học kì 2: Trung bình cộng của hai số là 65,8. Tìm số thứ hai biết số thứ nhất hơn số thứ hai 36,4.

1. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Một người thợ làm từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút được 3 sản phẩm. Hỏi với mức làm đó, người thợ đó làm xong 17 sản phẩm thì hết bao nhiêu thời gian.

A. 24 giờ 40 phút

B. 22 giờ 40 phút

C. 25 giờ

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Trung bình cộng của hai số là 65,8. Tìm số thứ hai biết số thứ nhất hơn số thứ hai 36,4.

A. 45,6

B. 47,6

C. 48

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Một lớp học có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 7 bạn. Tính số học sinh nữ, biết rằng \(\dfrac{1}{4}\) số học sinh nam bằng \(\dfrac{1}{3}\) số học sinh nữ.

A. 18 học sinh nữ

B. 21 học sinh nữ

C. 24 học sinh nữ

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Người thứ nhất làm xong một công việc trong 4 ngày. Người thứ hai làm xong công việc đó trong 6 ngày. Nếu hai người cùng làm công việc đó trong mấy ngày thì xong ?

A. 2 ngày

B. 2, 4 ngày

C. 3 ngày

5. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Một phép chia có thương là 4 và số dư là 5. Tổng của số bị chia, số chia và số dư là 70. Tìm số bị chia và số chia.

A. 57 và 13

B. 53 và 12

C. 56 và 14

6. Tìm phân số \(\dfrac{a}{b}.\)

a. \(\dfrac{a}{b} + \dfrac{5}{6} = \dfrac{7}{8}\)

b. \(\dfrac{a}{b} \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{3}{4}\)

c. \(\dfrac{5}{8} – \dfrac{a}{b} = \dfrac{5}{{12}}\)

d. \(\dfrac{5}{8} + \dfrac{a}{b} = \dfrac{3}{4}\)

7. Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật đo bên trong dài 1,6m, rộng 1,4m và cao 1,2m. Khi bể không có nước, nếu mở một vòi cho nước chảy vào thì sau bao lâu thì đầy bể, biết rằng mỗi giờ vòi đó chảy vào được 672 lít nước ?

8. Hai bao gạo chứa 96kg. Nếu chuyển từ bao thứ hai sang bao thứ nhất 5kg gạo thì bao thứ hai có số gạo bằng \(\dfrac{3}{5}\) số gạo của bao thứ nhất. Tính số gạo ở mỗi bao lúc đầu ?


1. B.

2.

A. 45,6

S

B. 47,6

Đ

C. 48

S

3.

A. 18 học sinh nữ

S

B. 21 học sinh nữ

Đ

C. 24 học sinh nữ

S

4.

A. 2 ngày

S

B. 2, 4 ngày

Đ

C. 3 ngày

S

5. B.

6.

a.

 \(\begin{array}{l}\dfrac{a}{b} + \dfrac{5}{6} = \dfrac{7}{8}\\\dfrac{a}{b} = \dfrac{7}{8} – \dfrac{5}{6}\\\dfrac{a}{b} = \dfrac{{21}}{{24}} – \dfrac{{20}}{{24}}\\\dfrac{a}{b} = \dfrac{1}{{24}}\end{array}\)

b.

 \(\begin{array}{l}\dfrac{a}{b} \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{3}{4}\\\dfrac{a}{b} = \dfrac{3}{4}:\dfrac{2}{3}\\\dfrac{a}{b} = \dfrac{9}{8}\end{array}\)

c.

 \(\begin{array}{l}\dfrac{5}{8} – \dfrac{a}{b} = \dfrac{5}{{12}}\\\dfrac{a}{b} = \dfrac{5}{8} – \dfrac{5}{{12}}\\\dfrac{a}{b} = \dfrac{{15}}{{24}} – \dfrac{{10}}{{24}}\\\dfrac{a}{b} = \dfrac{5}{{24}}\end{array}\)

d.

 \(\begin{array}{l}\dfrac{5}{8} + \dfrac{a}{b} = \dfrac{3}{4}\\\dfrac{a}{b} = \dfrac{3}{4} – \dfrac{5}{8}\\\dfrac{a}{b} = \dfrac{6}{8} – \dfrac{5}{8}\\\dfrac{a}{b} = \dfrac{1}{8}\end{array}\)

7.

Thể tích bể là:

1,6 ⨯ 1,4 ⨯ 1,2 = 2,688 (m3) = 2688dm3 = 2688 lít

Thời gian nước chảy đầy bể : 2688 : 672 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ

8.

Khối lượng bao gạo thứ nhất sau khi thêm 5 kg :

96 : (5 + 3) ⨯ 5 = 60 (kg)

Khối lượng bao gạo thứ nhất lúc đầu :

60 – 5 = 55 (kg)

Khối lượng bao gạo thứ hai lúc đầu :

96 – 55 = 41 (kg)

Đáp số: 55 kg

              41 kg