Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 5 [Đề số 21]: Hỏi ngày thứ ba người thợ đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề số 21: Một người đi xe đạp trong 3 giờ. Giờ thứ nhất đi được 13,5km. Giờ thứ hai người đó đi kém giờ thứ nhất 1,8km nhưng nhiều hơn giờ thứ ba 1,25km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) \(32,15 + x = 251,23\)

A. \(x = 129,73\)

B.\(x = 2190,8\)

C. \(x = 219,08\)

b) \(54,1 – x = 1,78\)

A. \(x = 36,3\)

B. \(x = 52,32\)

C. \(x = 5,232\)

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Tính: \(84 – 32,4 – 27,6\)

a) \(84 – 32,4 – 27,6\)

\( = 51,6 – 27,6\)

\(= 24\)   ☐

b) \(84 – 32,4 – 27,6\)

\(= 84 – 4,8\)

\(= 79,2\)   ☐

c) \(84 – 32,4 – 27,6\)

\(= 84 + (32,4 + 27,6)\)

\(= 84 + 60\)

Advertisements (Quảng cáo)

\(= 144\)   ☐

d) \(84 – 32,4 – 27,6\)

\(= 84 – (32,4 + 27,6)\)

\(= 84 – 60\)

\(= 24\)   ☐

5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một người đi xe đạp trong 3 giờ. Giờ thứ nhất đi được 13,5km. Giờ thứ hai người đó đi kém giờ thứ nhất 1,8km nhưng nhiều hơn giờ thứ ba 1,25km.

Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 9,45km

B. 10,45km

C. 10,55km

6. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) \(84,25 + 36,75 – 2,75\)

b) \(91,87 – 34,18 – 26,82\)

7. Một người thợ trong ba ngày dệt được tất cả 58,35m vải. Ngày thứ nhất người thợ đó dệt được 18,75m. Ngày thứ hai dệt hơn ngày thứ nhất 0,8m.

Hỏi ngày thứ ba người thợ đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Advertisements (Quảng cáo)

8. Tổng của ba số bằng 7. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 3,77. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,58. Tìm ba số đó.


1. a) S; Đ                        b) S; Đ.

2. a) S; Đ                        b) S; Đ.

3.

a) C. \(x = 129,08\)

b) B. \(x = 52,32\)

4. a) Đ;      b) S;         c) S;       d) Đ.

5. B. 10,45km

6.

a) \(84,25 + 36,75 – 2,75\)

\( = 84,25 + \left( {36,75 – 2,75} \right)\)

\( = 84,25 + 34\)

\( = 118,25\)

b) \(91,87 – 34,18 – 26,82\)

\( = 91,87 – \left( {34,18 + 26,82} \right)\)

 \( = 91,87 – 61\)

 \( = 30,87\)

7. Ngày thứ hai dệt được:

\(18,75 + 0,8 = 19,55\) (m)

Ngày thứ nhất và ngày thứ hai dệt được:

\(18,75 + 19,55 = 38,3\) (m)

Ngày thứ ba dệt được:

\(58,35 – 38,3 = 20,05\) (m)

             Đáp số: \(20,05\) m.

8.

Số thứ nhất là : \(7 – 5,58 = 1,42\)

Số thứ hai là : \(3,77 – 1,42 = 2,35\)

Số thứ ba là : \(5,58 – 2,35 = 3,23\)

               Đáp số: \(1,42 ; 2,35 ; 3,23.\)

Advertisements (Quảng cáo)