Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

[Đề số 20] Kiểm tra học kì 1 Toán 5: Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu tạ gạo?

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 20: Một cửa hàng bán trong 2 ngày đầu được 2,383 tấn gạo, bán trong 3 ngày sau được \(3\dfrac{{67}}{{1000}}\)tấn gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu tạ gạo ?

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

\(5,235\) km + \(365\)m = ?

A. 888,5m                     B. 560m

C. 8,885km                   D. 5,6km

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) \(124,15 + 9,5 + 18,85 = \)

A. 1435 ☐                       B. 143,85  ☐

C. 15,25 ☐                      D. 152,5 ☐

b) \(130,5 + 9,8 + 7,5 + 1,2 = \)

A. 248 ☐                         B. 14,8 ☐

C. 149 ☐                         D. 14,90  ☐

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền số vào chỗ chấm:

2,175 tấn + 1912 kg + 20,25 tạ = … yến.

A. 6,112                          B. 61,12

C. 611,2                          D. 6112

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) \(48,5 + 8,35 = 132\)  ☐

b) \(8,35 + 48,5 = 56,85\)  ☐

c) \(37 + 25,18 = 62,18\)  ☐

Advertisements (Quảng cáo)

d) \(25,18 + 37 = 25,55\)  ☐

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một cửa hàng bán trong 2 ngày đầu được 2,383 tấn gạo, bán trong 3 ngày sau được \(3\dfrac{{67}}{{1000}}\)tấn gạo.

Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu tạ gạo ?

A. 105 tạ                B. 10,5 tạ

C. 10,9 tạ               D. 109 tạ

6. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

0,37 + 5,684 + 3,2 + 0,63 + 5,8 + 4,316 =

7. Hãy so sánh A và B biết:

\(A = \overline {a,53}  + \overline {4,b6}  + \overline {2,9c} \)

\(B = \overline {a,bd}  + \overline {8,3c}  – \overline {0,8d} \)

8. Cho ba chữ số \(4,5 6.\)

a) Hãy viết tất cả các số thập phân có 3 chữ số khác nhau.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Tính tổng các số viết được ở câu a) bằng cách thuận tiện nhất.


1. D. 5,6km

2.

a) A. S;        B. S;         C. S;        D. Đ.

b)  A.S;        B. S;         C. Đ;        D. S.

3. C. 611,2 yến

4. a) S;      b) Đ;      c) Đ;      d)  S.

5. C. 10,9 tạ

6. \(0,37 + 5,684 + 3,2 + 0,63 + 5,8 + 4,316\)

\( = \left( {0,37 + 0,63} \right) + \left( {5,684 + 4,316} \right)\)\( + \left( {3,2 + 5,8} \right)\)

\( = 1 + 10 + 9 = 20.\)

7. \(A = \overline {a,53}  + \overline {4,b6}  + \overline {2,9c} \)

\( = a + 0,53 + 4,06 + \overline {0,b}  + 2,90 + \overline {0,0c} \)

\( = \left( {a + \overline {0,b}  + \overline {0,0c} } \right) + \left( {0,53 + 4,06 + 2,90} \right)\)

\( = \overline {a,bc}  + 7,49.\)

\(B = \overline {a,bd}  + \overline {8,3c}  – \overline {0,8d} \)

\( = \overline {a,b}  + \overline {0,0b}  + 8,3 + \overline {0,0c}  – 0,8 – \overline {0,0d} \)

\(=\left( {\overline {a,b}  + \overline {0,0d}  + \overline {0,0c}  – \overline {0,0d} } \right) + \left( {8,3 – 0,8} \right)\)

\( = \overline {a,bc}  + 7,5.\)

Vì \(\overline {a,bc}  = \overline {a,bc} \) nhưng \(7,49 < 7,5\). Vậy \(A < B\).

8. a) Phần thập phân có một chữ số:

45,6; 46,5; 54,6; 56,4; 64,5; 65,4

Phần thập phân có hai chữ số:

4,56; 4,65; 5,46; 5,64; 6,45; 6,54

Nhận xét: Các chữ số 4, 5, 6 đều đứng ở hàng chục 2 lần, hàng đơn vị 4 lần, hàng phần mười 4 lần, hàng trăm 2 lần.

b) Tổng 12 số đó là:

\(10 \times 2 \times \left( {4 + 5 + 6} \right) + 1 \times 4\)\( \times \left( {4 + 5 + 6} \right) + \dfrac{1}{{10}} \times 4 \times \left( {4 + 5 + 6} \right)\)\( + \dfrac{1}{{100}} \times 2 \times \left( {4 + 5 + 6} \right)\)

\(=20 \times 15 + 4 \times 15 + \dfrac{4}{{10}} \)\(\times 15 + \dfrac{2}{{100}} \times 15\)

\( = 300 + 60 + 6 + 0,3 = 366,3.\)

Advertisements (Quảng cáo)