Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 5 [Đề 22]: Một số thêm 2,1 thì bằng 1,5 thêm 3,4. Hãy tìm số đó.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề số 22: Trung bình cộng của 3 số là 12. Số thứ nhất là 12,5. Số thứ hai là 12,3. Tìm số thứ ba.

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) Tổng hai số thập phân không thể là số tự nhiên  ☐

b) Tổng hai số thập phân có thể là số thập phân hoặc số tự nhiên  ☐

c) Hiệu hai số thập phân không thể là số tự nhiên  ☐

d) Hiệu hai số thập phân có thể là số thập phân hoặc số tự nhiên  ☐

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tính: \(48,75 – 8,75 – 12,5 – 7,5 = ?\)

A. 60                    B. 42

C. 24                    D. 20

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) \(36 – 4,5 + 1,5\)

\(= 36 – 6\)

\(= 30\)   ☐

b) \(36 – 4,5 + 1,5\)

\(= 36 – (4,5 – 1,5)\)

\(= 36 – 3\)

\(= 33\)   ☐

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một số thêm 2,1 thì bằng 1,5 thêm 3,4. Hãy tìm số đó.

A. 4,9                   B. 0,6

C. 1,9                   D. 2,8

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trung bình cộng của 3 số là 12. Số thứ nhất là 12,5. Số thứ hai là 12,3.

Advertisements (Quảng cáo)

Tìm số thứ ba.

A. 10,2                B. 11,2                C. 13,2

6. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(68,75 – 24,36 – 16,64\)

b) \(46 – 38,29 + 18,29\)

c) \(18,71 – 9,24 + 16,29 – 6,76\)

7. Tìm \(x\) ?

a) \(41,75 + x + 27,3 = 100,5\)

b) \(x + 27,9 – 93,7 = 48,75\)

8. Tổng của hai số là 19,1. Nếu giảm số hạng thứ nhất đi 4 lần và giữ nguyên số hạng thứ hai thì được tổng mới là 7,4. Tìm hai số đó ?


1. a) S;       b) Đ;        c) S;       d) Đ.

2. D. 20.

3. a) S;      b) Đ.

Advertisements (Quảng cáo)

4. D. 2,8.

5. D. 11,2.

6. a) \(68,75 – 24,36 – 16,64\)

\( = 68,75 – \left( {24,36 + 16,64} \right)\)

\( = 68,75 – 40\)

\( = 28,75\)

b) \(46 – 38,29 + 18,29\)

\( = 46 – \left( {38,29 – 18,29} \right)\)

\( = 46 – 20\)

\( = 26\)

c) \(18,71 – 9,24 + 16,29 – 6,76\)

\( = 18,71 + 16,29 – 9,24 – 6,76\)

\( = 35 – \left( {9,24 + 6,76} \right)\)

\( = 35 – 16 = 19.\)

7.

a) \(41,75 + x + 27,3 = 100,5\)

\(41,75 + 27,3 + x = 100,5\)

\(69,05 + x = 100,5\)

\(x = 100,5 – 69,05 = 31,45\)

b) \(x + 27,9 – 93,7 = 48,75\)

\(x + 27,9 = 48,75 + 93,7\)

\(x + 27,9 = 142,45\)

\(x = 142,45 – 27,9 = 114,55.\)

8.. 

Nhìn vào sơ đồ ta thấy \(\dfrac{3}{4}\)số hạng thứ nhất là :

\(19,1 – 7,4 = 11,7\)

Số hạng thứ nhất là :

\(11,7:\dfrac{3}{4} = 15,6\)

Số hạng thứ hai là :

\(19,1 – 15,6 = 3,5\)

                    Đáp số: \(15,6 ; 3,5.\)

Advertisements (Quảng cáo)