Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Đề số 18 Kiểm tra học kì 1 Toán 5: Hỏi 48 bánh xà phòng như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

CHIA SẺ
[Đề số 18] – Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5: Người ta cấy lúa trung bình 100m2 thì thu hoạch được 75kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 125cm = 12,5m  ☐

b) 125cm = 1,25m   ☐

c) 348m = 0,348km   ☐

d) 348m = 0,0348km   ☐

e) 2m 15mm = 2,15m   ☐

g) 2m 15mm = 2,015m   ☐

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền vào chỗ chấm : \(0,408k{m^2}=…ha\)

A. 408                           B. 40,8

C. 4,08                          D. 4,008

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 7 tạ 8kg = 7,8 tạ  ☐

b) 7 tạ 8kg = 7,08 tạ  ☐

c) 1250kg = 1,25 tấn  ☐

d) 1250kg = 12,5 tấn  ☐

Quảng cáo

e) 7,0845 tấn = 708,45kg  ☐

g) 7,0845 tấn = 7084,5kg  ☐

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Điền dấu \(\left( { > , = , < } \right)\) vào chỗ chấm:

\(\dfrac{{38}}{{100}}{m^2}…. 0,38ha\)

a)\(\dfrac{{38}}{{100}}{m^2} > 0,38ha\)  ☐

b)\(\dfrac{{38}}{{100}}{m^2} = 0,38ha\)  ☐

c) \(\dfrac{{38}}{{100}}{m^2} < 0,38ha\)  ☐

5.

6. Một bánh xà phòng cân nặng bằng \(\dfrac{3}{5}\) bánh xà phòng và 0,06kg.

Hỏi 48 bánh xà phòng như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

7. Một khu rộng hình chữ nhật có chu vi là 360m. Chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{7}\)chiều dài.

a) Diện tích thửa ruộng là bao nhiêu héc-ta?

Quảng cáo

b) Người ta cấy lúa trung bình 100m2 thì thu hoạch được 75kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?


1.

a) S;          b) Đ;         c) Đ;

d) S;          e) S;         g) Đ.

2. B. 40,8

3.

a) S;           b) Đ;         c) Đ;

d) S;           e) S;          g) Đ.

4. a) S;        b) S;        c) Đ.

5.

6. Phân số chỉ 0,06kg so với khối lượng bánh xà phòng:

\(1 – \dfrac{3}{5} = \dfrac{2}{5}\) (khối lượng bánh xà phòng)

\(0,06\)kg = \(60\)g.

Bánh xà phòng nặng: \(60:\dfrac{2}{5} = 150\) (g)

Vậy 48 bánh xà phòng như thế nặng:

\(150 \times 48 = 7200\) (g) \(= 7,2\) kg

                     Đáp số: 7,2kg.

7.

Nửa chu vi thửa ruộng:

\(360 : 2 = 180\) (m)

Chiều rộng thửa ruộng là :

\(180 : (2 + 7) × 2 = 40\) (m)

Chiều dài thửa ruộng :

\(180 – 40 = 140\) (m)

Diện tích thửa ruộng :

\(140 × 40 = 5600\) (m2)

\(5600\)m2 \(= 0,56\)ha.

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

\(75 \times \left( {5600:100} \right) = 4200\) (kg) \(= 4,2\) tấn

                     Đáp số : a) 0,56ha ;

                                    b) 4,2 tấn.