Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

[Đề số 16] Đề kiểm tra học kì 1 Toán 5: Các số sau đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là

Đề số 16 – Kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5: Trung bình cộng của 3 số là \(\dfrac{5}{8}\). Số thứ ba bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ hai là \(\dfrac{1}{4}\). Tìm ba số đó.

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Viết số thập phân \(900,0500\) dưới dạng gọn nhất

A.9,5                         B. 9,05

C. 900,5                    D. 900,05

2. Đúng chọn Đ, sai chọn S :

Tìm chữ số \(x\) biết \(\overline {8,6×5}  > 8,675\)

a) \(x = 6\)  ☐                 b) \(x = 7\)  ☐

c) \(x = 8\)  ☐                 d) \(x = 9\)  ☐

3. Đúng chọn Đ, sai chọn S :

a) \(\dfrac{4}{{10}} < 0,40\)  ☐

b) \(\dfrac{4}{{10}} = 0,4\)  ☐

c) \(\dfrac{{1357}}{{1000}} = 1,357\)  ☐

d) \(\dfrac{{1357}}{{1000}} > 1,357\)  ☐

e) \(3\dfrac{5}{{100}} > 3,5\)  ☐

g) \(3\dfrac{5}{{100}} < 3,5\)  ☐

4. Đúng chọn Đ, sai chọn S :

Các số sau đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

a) 0,42 ; 0,024 ; 0,042 ; 0,24 ; 0,204 ; 0,402

b) 0,024 ; 0,042 ; 0,204 ; 0,24 ; 0,402 ; 0,42

5. Đúng chọn Đ, sai chọn S :

Điền dấu \(\left( { > , = , < } \right)\) vào ô trống:

Advertisements (Quảng cáo)

a) \(78,875 > 78,88\)  ☐

b) \(0,529 < 0,53\)  ☐

c) \(27,68 < 27,592\)  ☐

c) \(53,02 = 53,0200\)  ☐

6. Tìm số thập phân x biết:

a) \(x + \dfrac{3}{4} = \dfrac{4}{5}\)

b) \(x – \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{8}\)

c) \(x \times \dfrac{5}{6} = \dfrac{4}{5}\)

d) \(x:\dfrac{5}{8} = \dfrac{1}{{25}}\)

7. Cho bốn chữ số \(3, 2, 1, 0\). Hãy viết tất cả các số thập phân bé hơn 1 với đủ bốn chữ số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn.

8. Viết đáp số dưới dạng số thập phân.

Trung bình cộng của 3 số là \(\dfrac{5}{8}\). Số thứ ba bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ hai là \(\dfrac{1}{4}\).

Tìm ba số đó.


Advertisements (Quảng cáo)

1. D. 900,05

2. a) S;       b) S;       c) Đ;       d) Đ.

3.

a) S;          b) Đ;            c) Đ;

d) S;          e) S;             g) Đ.

4. a) S;          b) Đ.

5. a) S;         b) Đ;        c) S;        d) Đ.

6.

a) \(x + \dfrac{3}{4} = \dfrac{4}{5}\)

\(x\)     \( = \dfrac{4}{5} – \dfrac{3}{4}\)

\(x\)     \( = \dfrac{1}{{20}} = 0,05\)

b) \(x – \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{8}\)

\(x\)          \( = \dfrac{5}{8} + \dfrac{1}{2}\)

\(x\)          \( = \dfrac{9}{8} = 1,1\)

c) \(x \times \dfrac{5}{6} = \dfrac{4}{5}\)

\(x\)     \( = \dfrac{4}{5}:\dfrac{5}{6}\)

\(x\)    \( = \dfrac{{24}}{{25}} = 0,96\)

d) \(x:\dfrac{5}{8} = \dfrac{1}{{25}}\)

\(x\)         \( = \dfrac{1}{{25}} \times \dfrac{5}{8}\)

\(x\)         \( = \dfrac{1}{{40}} = 0,025\)

7. 0,123; 0,132; 0,213; 0,231; 0,312; 0,321.

8. Số thứ na bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai nên số thứ ba bằng trung bình cộng của cả ba số.

Vậy số thứ ba bằng \(\dfrac{5}{8} = 0,625\).

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là :

\(\dfrac{5}{8} \times 2 = \dfrac{5}{4}.\)

Số thứ hai là:

\(\left( {\dfrac{5}{4} – \dfrac{1}{4}} \right):2 = \dfrac{1}{2} = 0,5\)

Số thứ nhất là :

\(\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4} = 0,75\)

                    Đáp số: Số thứ nhất: 0,75

                                Số thứ nhai là : 0,5

                                Số thứ ba là : 0,625

Advertisements (Quảng cáo)