Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Kiểm tra học kì 1 Đề 23 Toán lớp 5: Một số nếu giảm đi 5 lần rồi bớt đi 32,5 thì được 41,72. Tìm số đó.

CHIA SẺ
Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 5 [Đề số 23]: Một số nếu giảm đi 5 lần rồi bớt đi 32,5 thì được 41,72. Tìm số đó.

1. Đúng chọn Đ, sai chọn S:

a) \(3,45 \times 9 = 31,05\)  ☐

\(3,45 \times 9 = 3,105\)  ☐

b) \(40,08 \times 25 = 100,2\)  ☐

\(40,08 \times 25 = 1002\)  ☐

2. Đúng chọn Đ, sai chọn S:

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một số nếu giảm đi 5 lần rồi bớt đi 32,5 thì được 41,72. Tìm số đó.

A. 370,1             B. 371,1              C. 4,211

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tìm \(x\) trong các số tự nhiên \(1, 2, 3, 4\) để có \(2,5 \times x > 7\)

A. \(x = 1\)                       B. \(x = 2\)

C. \(x = 3\)                       D. \(x = 4\)

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 7,24m. Chiều rộng bằng \(\dfrac{1}{3}\)chiều dài.

A. 56,92m          B. 57,82m         C. 57,92m

6. Một ô tô trung bình mỗi giờ đi được 42,6km.

a) Trong 3 giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Ô tô đi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B hết \(4\dfrac{1}{3}\)giờ. Hỏi từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu ki-lô-mét?

7. Một chai nước chứa được 0,75 lít nước. Một lít nước nặng 1,05kg. Mỗi vỏ chai nặng 0,2kg.

Hỏi 24 chai đựng đầy nước như vậy nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?

8. Tính nhanh biểu thức sau:

\(\left( {1,25 – 0,25 \times 5} \right) \)\(\times \left( {1,1 \times 1,2 \times 1,3 \times 1,4 \times 1,5} \right)\)


1. a) Đ; S                    b) S; Đ.

2. a) S;                        b) Đ.

3. B. 371,1

4. C. \(x = 3\); D. \(x = 4\)

5. C. 57,92m

6. \(4\dfrac{1}{3}\) giờ = \(\dfrac{{13}}{3}\) giờ; 42,6km = 42600m.

a) Trong 3 giờ ô tô đi được :

\(42,6 \times 3 = 127,8\,(km)\)

b) Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài:

\(42600 \times \dfrac{{13}}{3} = 184600\,(m)\)

184600m = 184,6km.

              Đáp số: a) 127,8km ; b) 184,6km.

7. Số lít nước trong 24 chai :

\(0,75 \times 24 = 18\) (lít)

18 lít nước nặng là :

\(1,05 \times 18 = 18,9\) (kg)

24 vỏ chai nặng là:

\(0,2 \times 24 = 4,8\) (kg)

24 chai nước nặng là :

\(18,9 + 4,8 = 23,7\) (kg)

              Đáp số: 23,7 kg

8. \(\left( {1,25 – 0,25 \times 5} \right) \)\(\times \left( {1,1 \times 1,2 \times 1,3 \times 1,4 \times 1,5} \right)\)

\( = \left( {1,25 – 1,25} \right) \times \)\(\left( {1,1 \times 1,2 \times 1,3 \times 1,4 \times 1,5} \right)\)

\(= 0 \times 3,6036\)

\(= 0\)