Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Luyện tập chung tiết 130 Toán 4 trang 138

Luyện tập chung tiết 130:  giải bài 1,2,3,4,5 trang 138 sách giáo khoa Toán 4 chương 4.

1. Tính: a) 2/3 + 4/5;            b) 5/12 + 1/6;               c) 3/4 + 5/6

Lời giải: a) 2/3 + 4/5 = 10/15 + 12/15 = 22/15

b) 5/12 + 1/6 = 5/12 + 2/12 = 7/12

c) 3/4 + 5/6 = 9/12 + 10/12 = 19/12


2. Tính: a) 23/5 – 11/3;            b) 3/7 – 1/14;            c) 5/6 – 3/4

Lời giải: a) 23/5 – 11/3 = 69/15 – 55/15 = 14/5

b) 3/7 – 1/14 = 6/14 – 1/14 = 5/14

c) 5/6 – 3/4 = 10/12 – 9/12 = 1/12


Bài 3 trang 138 Tính: a) 3/4 x 5/6;          b) 4/5 x 13;             c) 15 x 4/5

HD:a) 3/4 x 5/6 = 3×5 / 4×6 = 5/8

 b) 4/5 x 13 = 4×13 / 5 = 52/5

Advertisements (Quảng cáo)

c) 15 x 4/5 = 15×4 / 5 = 12


Bài 4: Tính:

a) 8/5 : 1/3;            b) 3/7 : 2;     c) 2 : 2/4;

HD: a) 8/5 : 1/3 =        8/5 x 3/1 = 24/5

b) 3/7 : 2  =3 / 7×2 = 3/14

c) 2 : 2/4 = 2×4 / 2 = 4


Bài 5 trang 138 Toán 4: Một cửa hàng có 50kg. Buổi sáng đã bán 10kg đường, buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại. Hỏi cả ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu kilogam đường?

Advertisements (Quảng cáo)

Số đường còn lại sau khi bán buổi sáng là:

50 – 10 = 40 (kg)

Số kilogam đường bán buổi chiều là:

40 x 3/8 = 15 (kg)

Cả ngày bán được số kilogam đường là:

10 + 15 = 25 (kg)


Bài tập làm thêm (Vở bài tập)

Bài 3. Một tấm vải được chia thành ba phần. Phần thứ nhất bằng 5/13 tấm vải, phần thứ hai bằng 2/7 tấm vải. Hỏi:

a) Cả hai phần gộp lại bằng mấy phần của tấm vải ?

b) Phần thứ ba bằng mấy phần của tấm vải ?

Bài giải:

a) Hai phần gộp lại bằng sô phần của tấm vải là:

b) Phần thứ ba băng số phần của tấm vải là:

Đáp số: a) 60/91 tấm vải, b) 30/91 tấm vải.

Advertisements (Quảng cáo)