Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Luyện tập chung tiết 127: bài 1,2,3,4 trang 136 Chương 4

Luyện tập chung tiết 127 : bài 1,2,3,4 trang 136 Chương 4 trong SGK Toán lớp 4.

Bài 1. Tính rồi rút gọn

a) 3/5 : 3/4;             2/5 : 3/10;               9/8 : 3/4

b) 1/4 : 1/2;             1/8 : 1/6;                 1/5 : 1/10

Hướng dẫn giải và rút gọn khi thực hiện các phép chia như dưới đây:

a) 3/5 : 3/4 = 3/5 x 4/3 = 3×4 / 5×3 = 4/5

2/5 : 3/10 = 2/5 x 10/3 = 2×10 / 5×3 = 4/3

9/8 : 3/4 = 9/8 x 4/3 = 3x3x4 / 4x2x3 = 3/2

b) 1/4 : 1/2 = 1/4 x 2/1 = 1×2 / 4×1 = 1×2 / 2x2x1 = 1/2

1/8 : 1/6 = 1/8 x 6/1 = 1×6 / 8×1 = 1x3x2 / 4x2x1 = 3/4

1/5 : 1/10 = 1/5 x 10/1 = 1×10 / 5×1 = 1x5x2 / 5×1 = 2


Bài 2. Tìm x     a) 3/5 x x = 4/7;            b) 1/8 : x = 1/5;

Advertisements (Quảng cáo)

 a) 3/5 x x= 4/7

⇔ x = 4/7 : 3/5

⇔ x = 20 /21

b) 1/8 : x = 1/5

⇔ x = 1/8 : 1/5

⇔ x = 5/8


Bài 3 trang 136: Tính rồi nêu nhận xét về hai phân số và kết quả:

Advertisements (Quảng cáo)

a) 2/3  x  3/2;          b) 4/7 x 7/4;           c) 1/2 x 2/1

Hướng dẫn giải bài 3: a) 2/3  x  3/2 = 2×3 / 3×2 = 1

b) 4/7 x 7/4 = 4×7 / 7×4 = 1

c) 1/2 x 2/1 = 2×1 / 1×2 = 1

Nhận xét:

– Ở mỗi phép nhân, hai phân số đó là hai phân số đảo ngược nhau:

– Nhân hai phân số đảo ngược nhau thì có kết quả bằng 1


Bài 4. Một hình bình hành có diện tích 2/5m, chiều cao 2/5m .Tính độ dài đáy của hình đó?

Độ dài đáy của hình hình hành là: 2/5 : 2/5 = 1 (m)

Đáp số: 1m.


Bài 3,4 trong vở bài tập các em thao khảo nhé.

3. Một hình bình hàng có diện tích 1/6 m2. Chiều cao 1/3m. Tính độ dài đáy của hình bình hành.

Tóm tắt:

Độ dài cạnh đáy là: 1/6:1/3 = 1/6 x 3/1 = 1/2 (m)
Đáp số: 1/2m


4. Nối phép chia và nhân (theo mẫu):

Nguồn Dethikiemtra.com

Advertisements (Quảng cáo)