Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 2 lớp 3 Thi cuối năm Toán lớp 3 – Tiểu học Yên Dương: ...

Thi cuối năm Toán lớp 3 – Tiểu học Yên Dương: Tính diện tích mảnh đất

CHIA SẺ

Ôn thi học kì 2 với Đề thi học kì 2 lớp 3 Toán của trường Tiểu học Yên Dương:Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36 m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Hãy tính diện tích mảnh đất đó?

Phần I: Trắc nghiệm

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C, D. hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1: Số liền sau của số 54 829 là:

A. 54 828. B. 54 839. C. 54 830.   D. 54 819.

Bài 2: Số lớn nhất trong các số: 8576; 8759; 8761; 8675 là:

A. 8576. B. 8759.    C. 8761.       D. 8675.

Bài 3: Kết quả của phép nhân: 1614 x 5 là:

A. 8070.     B. 5050.      C. 5070.         D. 8050.

Bài 4: Kết quả của phép chia 28360: 4 là:

A. 709.    B. 790.    C. 79.    D. 7090.

Bài 5: 2m 2cm =…cm . Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 4 cm.    B. 22 cm. C. 202 cm.       D. 220 cm.

Phần II: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 16 427 + 8 109         b) 93 680 – 7 245

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a) 1050 : 5 x 4 b) 420 + 150 : 3

Bài 3: Tìm X:

a) X : 5 = 2050 b) 5 x X = 1505

Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36 m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Hãy tính diện tích mảnh đất đó?


Đáp án và hướng dẫn làm bài 

Phần I: (3 điểm) Khoanh đúng bài 1, 2, 3, 5, mỗi bài được 0,5 điểm; khoanh đúng bài 4 được 1 điểm. (1C; 2C; 3A; 4D; 5C)

Phần II: (7 điểm)

Bài 1: 1 điểm: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm (đặt tính đúng được 0,25 điểm)

a) 24 536    b) 86 435

Bài 2: 1,5 điểm: Mỗi biểu thức tính đúng được 0,75 điểm (chỉ tính đúng lượt tính thứ nhất được 0,25 điểm)

a) 840    b) 470

Bài 3: 2 điểm: Mỗi câu được 1 điểm (mỗi lượt tính đúng đươc 0,5 điểm)

a) 10 250 b) 301

Bài 4: 2,5 điểm: Mỗi câu lời giải + phép tính đúng được 1 điểm; tóm tắt + đáp số được 0,5 điểm

Bài giải:

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

36: 4 = 9 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

36 x 9 = 324 (m²)

Đáp số: 324m²

CHIA SẺ