Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 1 lớp 3

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán: Đội A làm được 417m đường. Đội B làm được 435m đường. Hỏi cả hai đội làm được bao nhiêu mét đường?

CHIA SẺ
Đội A làm được 417m đường. Đội B làm được 435m đường. Hỏi cả hai đội làm được bao nhiêu mét đường?; Sắp xếp các số 534, 543, 555, 521, 357, 482 … trong Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Sắp xếp các số 534, 543, 555, 521, 357, 482

a) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

555, 543, 534, 521, 482, 357   ☐

555, 534, 521, 543, 357, 482   ☐

b) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

482, 357, 543, 521, 534, 555   ☐

357, 482, 521, 534, 543, 555   ☐

2.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Tính:

a) \(438 + 247 = \)

675 ☐             685 ☐             658 ☐

b) \(127 + 345 = \)

472 ☐             462 ☐             427 ☐

c) \(103 + 217 + 131 = \)

551 ☐             441 ☐             451 ☐

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Đội A làm được 417m đường. Đội B làm được 435m đường. Hỏi cả hai đội làm được bao nhiêu mét đường?

A) 855m          B) 852m          C) 842m

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Tìm \(x\)

a) \(x + 132 = 454\). Giá trị của \(x\) là:

322 ☐             232 ☐             302 ☐

b) \(x – 213 = 326\). Giá trị của \(x\) là:

539 ☐             593 ☐             359 ☐

5. Điền số thích hợp vào ô trống

 

6. Điền dấu \(\left( { > , < , = } \right)\) thích hợp vào chỗ chấm:

a) \(400 + 8 \ldots 408\)

b) \(42 + 100 \ldots 124\)

c) \(120 – 20 \ldots 100 + 1\)

d) \(998 \ldots 900 + 90 + 8\)

7. Đặt tính rồi tính:

a) \(457 + 418\)

\(317 + 439\)

\(784 + 105\)

b) \(932 – 552\)

\(293 – 171\)

\(518 – 125\)

8. Khối lớp Ba có 352 học sinh, ít hơn khối lớp Hai 28 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

9. Tìm \(x\)

a) \(x – 132 = 368\)

b) \(x + 208 = 539\)

1.0. Giải bài toán theo tóm tắt sau:


1. a) Đ                 S

b) S                  Đ

2. a) S                  Đ                     S

b) Đ                 S                      S

c) S                  S                      Đ

3. 852m

4. a) Đ                 S                      S

b) Đ                 S                      S

5. 

6. a) \(400 + 8 = 408\)

b) \(42 + 100 > 124\)

c) \(120 – 20 < 100 + 1\)

d) \(998 = 900 + 90 + 8\)

7. a)  \(\begin{array}{*{20}{c}} + \\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{457}\\{\underline {418} }\\{875}\end{array}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}} + \\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{317}\\{\underline {439} }\\{810}\end{array}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}} + \\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{784}\\{\underline {105} }\\{889}\end{array}\)

b) \(\begin{array}{*{20}{c}} – \\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{932}\\{\underline {552} }\\{380}\end{array}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}} – \\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{293}\\{\underline {171} }\\{122}\end{array}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}} – \\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{518}\\{\underline {125} }\\{393}\end{array}\)

8.  Khối lớp Hai có số học sinh là:

\(352 + 28 = 380\) (học sinh)

Đáp số: 380 học sinh

9. a) \(\begin{array}{l}x – 132 = 368\\x = 368 + 132\\x = 500\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l}x + 208 = 539\\x = 539 – 208\\x = 331\end{array}\)

1.0. Vải trắng dài số mét là:

\(208 + 32 = 240\) (m)

Có tất cả số mét vải là:

\(208 + 248 = 448\) (m)

Đáp số: 448 (m)