Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3 trang 20 VBT môn Toán 2 tập 2: Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu) 

CHIA SẺ
Bài 103. Phép chia – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3 trang 20 Vở bài tập toán 2 tập 2. Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu)…

1: Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu) 

Mẫu

\(2 \times 4 = 8\)

………

……….

\(\begin{array}{l}
4 \times 3 = 12\\
………\\
………
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
5 \times 4 = 20\\
………\\
………
\end{array}\)

2: Tính

a) \(5 \times 2 = …\)

    \(10:2 = …\)

     \(10:5 = …\)

b) \(3 \times 5 = ….\)

    \(15:3 = …\)

     \(15:5 = …\)

3: Số ?

Giải

1: Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu) 

Mẫu

 \(2 \times 4 = 8\)

 \(8:2 = 4\)

  \(8:4 = 2\)

 

\(\begin{array}{l}
4 \times 3 = 12\\
12:4 = 3\\
12:3 = 4
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
5 \times 4 = 20\\
20:4 = 5\\
20:5 = 4
\end{array}\)

2: Tính

a)

\(5 \times 2 = 10\)

\(10:2 = 5\)

\(10:5 = 2\)

b)

\(3 \times 5 = 15\)

\(15:3 = 5\)

\(15:5 = 3\)

3: Số ?