Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT môn Toán 2 tập 2: Tính 4 × 5 : 1; 4 : 1 × 5, 8 : 4 × 1

CHIA SẺ
Bài 127. Số 1 trong phép nhân và phép chia – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 48 Vở bài tập toán 2 tập 2. Tính nhẩm; Tính 4 × 5 : 1; 4 : 1 × 5, 8 : 4 × 1…

1: Tính nhẩm 

\(1 \times 2 = …..\)          \(1 \times 3 = …..\)          \(1 \times 4 = …..\)          \(1 \times 5 = …..\)

\(1 \times 1 = …..\)          \(2 \times 1 = …..\)          \(3 \times 1 = …..\)          \(4 \times 1 = …..\)

\(5 \times 1 = …..\)         \(1:1 = …..\) \(2:1 = …..\) \(3:1 = …..\)           \(4:1 = …..\) \(5:1 = …..\)

2: Số ?

3: Tính

a)

\(\eqalign{  & 2 \times 3 \times 1 = ………  \cr  & {\rm{             = }}………. \cr} \)                        \(\eqalign{  & 2 \times 1 \times 3 = ………  \cr  & {\rm{             = }}………. \cr} \)

b)

\(\eqalign{  & 4 \times 5:1 = ………  \cr  & {\rm{             = }}………. \cr} \)                        \(\eqalign{  & 4:1 \times 5 = ………  \cr  & {\rm{             = }}………. \cr} \)

c)

\(\eqalign{  & 8:4 \times 1 = ………  \cr  & {\rm{             = }}………. \cr} \)                        \(\eqalign{  & 8 \times 1:4 = ………  \cr  & {\rm{             = }}………. \cr} \)

d)

\(\eqalign{  & 12:3:1 = ………  \cr  & {\rm{             = }}………. \cr} \)                        \(\eqalign{  & 12:1:3 = ………  \cr  & {\rm{             = }}………. \cr} \)

Giải 

1: Tính nhẩm 

\(1 \times 2 = 2\)          \(1 \times 3 = 3\)

\(1 \times 4 = 4\)          \(1 \times 5 = 5\)

\(1 \times 1 = 1\)          \(2 \times 1 = 2\)

\(3 \times 1 = 3\)          \(4 \times 1 = 4\)

\(5 \times 1 = 5\)          \(1:1 = 1\)        \(2:1 = 2\)

\(3:1 = 3\)            \(4:1 = 4\)        \(5:1 = 5\)

2: Số ?

3: Tính

a)

\(\eqalign{  & 2 \times 3 \times 1 = 6 \times 1  \cr  & {\rm{             = 6}} \cr} \)                       \(\eqalign{  & 2 \times 1 \times 3 = 2 \times 3  \cr  & {\rm{             = 6}} \cr} \)

b)

\(\eqalign{  & 4 \times 5:1 = 20:1  \cr  & {\rm{             = 20}} \cr} \)               \(\eqalign{  & 4:1 \times 5 = 4 \times 5  \cr  & {\rm{             = 20}} \cr} \)

c)

\(\eqalign{  & 8:4 \times 1 = 2 \times 1  \cr  & {\rm{             = 2}} \cr} \)                 \(\eqalign{  & 8 \times 1:4 = 8:4  \cr  & {\rm{             = 2}} \cr} \)

d)

\(\eqalign{  & 12:3:1 = 4:1  \cr  & {\rm{             = 4}} \cr} \)                 \(\eqalign{  & 12:1:3 = 12:3  \cr  & {\rm{             = 4}} \cr} \)