Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 50 VBT môn Toán 2 tập 2: Nối (theo mẫu)

CHIA SẺ
Bài 129. Luyện tập – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50 Vở bài tập toán 2 tập 2. Số; Nối (theo mẫu)…

1: Số ?

2: Tính nhẩm

\(4{\kern 1pt}  \times 1 = …\)                        \(0 \times 1 = …\)

\(5 + 1 = …\)                        \(4:1 = …\)

\(1 \times 0 = …\)                        \(5 – 1 = …\)

\(1 \times 1 = …\)           \(0:1 = …\)             \(5 \times 1 = …\)

\(1:1 = …\)            \(0:2 = …\)             \(5:1 = …\)

3: Nối (theo mẫu)

Giải

1: Số ?

2: Tính nhẩm 

\(4{\kern 1pt}  \times 1 = 4\)               \(0 \times 1 = 0\)

\(5 + 1 = 6\)               \(4:1 = 4\)

\(1 \times 0 = 0\)              \(5 – 1 = 4\)

\(1 \times 1 = 1\)             \(0:1 = 0\)               \(5 \times 1 = 5\)

\(1:1 = 1\)              \(0:2 = 0\)               \(5:1 = 5\)

3: Nối (theo mẫu)