Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 VBT môn Toán 2 tập 2: Có 15 cái bút xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bút ?

CHIA SẺ
Bài 131. luyện tập chung – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 52 Vở bài tập toán 2 tập 2. Tính nhẩm; Có 15 cái bút xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bút ?…

1: Tính nhẩm 

a)\(5 \times 2 = …..\)            \(5 \times 3 = …..\)

\(5 \times 4 = …..\)               \(5 \times 1 = …..\)

\(10:5 = …..\)              \(15:5 = …..\)

\(20:5 = …..\)               \(5:1 = …..\)

\(10:2 = …..\)               \(15:3 = …..\)

\(20:4 = …..\)               \(5:5 = …..\)

b)\(2cm \times 3 = …..\)      28l : 4 =….

\(3cm \times 4 = …..\)         12l : 2 =….

\(30cm:5 = …..\)            4l × 1 =…..

\(5kg \times 5 = …\)

\(21kg:3 = …\)

\(3kg:1 = …\)

2: Tính 

a)\(8:2 + 6 = ………\)

\( = ………\)

\(4 \times 3 – 7 = ………\)

\( = ………\)

b)\(4:4 \times 0 = …….\)

\( = ……..\)

\(0:7 + 2 = ………\)

\( = ………\)

3: Có 15 cái bút xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bút ?

Bài giải

………

4: Có 15 cái bút xếp vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái bút. Hỏi xếp được mấy hộp bút đó?

Bài giải

………

Giải

1: Tính nhẩm 

a)\(5 \times 2 = 10\)               \(5 \times 3 = 15\)

\(5 \times 4 = 20\)                  \(5 \times 1 = 5\)

\(10:5 = 2\)             \(15:5 = 3\)

\(20:5 = 4\)             \(5:1 = 5\)

\(10:2 = 5\)             \(15:3 = 5\)

\(20:4 = 5\)             \(5:5 = 1\)

b)\(2cm \times 3 = 6cm\)      28l : 4 = 7l

\(3cm \times 4 = 12cm\)       12l : 2 = 6l

\(30cm:5 = 6cm\)        4l × 1 = 4l

\(5kg \times 5 = 25kg\)

\(21kg:3 = 7kg\)

\(3kg:1 = 3kg\)

2: Tính 

a)     \(8:2 + 6 = 4 + 6\)

\( = 10\)

\(4 \times 3 – 7 = 12 – 7\)

\( = 5\)

b)     \(4:4 \times 0 = 1 \times 0\)

\( = 0\)

\(0:7 + 2 = 0 + 2\)

\( = 2\)

3: Có 15 cái bút xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bút ?

Tóm tắt

Bài giải

Số cái bút có trong mỗi hộp là :

      \(15:3 = 5\) (cái)

                  Đápsố : 5 cái

4: Có 15 cái bút xếp đều vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái bút. Hỏi xếp được mấy hộp bút  đó?

Tóm tắt

Bài giải

15 cái bút xếp vào số hộp là :

            \(15:5 = 3\) (hộp)

                        Đáp số : 3 hộp