Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT Toán 2 tập 2: Có 10 quả cam xếp đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam ?

CHIA SẺ
Bài 104. Bảng chia 2 – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 21 Vở bài tập Toán 2 tập 2. Tính nhẩm; Có 10 quả cam xếp đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam ?…

1: Tính nhẩm

\(8:2 = …\)        \(6:2 = …\)       \(14:2 = …\)

\(4:2 = …\)        \(2:2 = …\)       \(16:2 = …\)

\(12:2 = …\)      \(10:2 = …\)     \(18:2 = …\)

                                                         \(20:2 = …\)

2: Có 10 quả cam xếp đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam ?

                                        Bài giải

            ……………………………………………………………………………………

            ……………………………………………………………………………………

            ……………………………………………………………………………………

3: Nối phép tính với kết quả đúng (theo mẫu) 

4: Số?

  

1: Tính nhẩm 

\(8:2 = 4\)        \(6:2 = 3\)            \(14:2 = 7\)

\(4:2 = 2\)         \(2:2 = 1\)           \(16:2 = 8\)

\(12:2 = 6\)        \(10:2 = 5\)         \(18:2 = 9\)

                                                     \(20:2 = 10\)

2: Có 10 quả cam xếp đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam ?

Bài giải

            Tóm tắt

            2 đĩa có : 10 quả cam

            1 đĩa có : … quả cam ?

            Bài giải

            Số quả cam có trong một đĩa là :

                        \(10:2 = 5\) (quả)

                                    Đáp số: 5 quả

3: Nối phép tính với kết quả đúng (theo mẫu) 

4: Số?