Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 VBT môn Toán 2 tập 2: Tính nhẩm 

CHIA SẺ
Bài 128. Số 0 trong phép nhân và phép chia – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 49 Vở bài tập toán 2 tập 2. Tính nhẩm…

1: Tính nhẩm 

a)

\(0 \times 2 = …\)               \(0 \times 5 = …\)              \(3 \times 0 = …\)

\(1 \times 0 = …\)               \(2 \times 0 = …\)               \(5 \times 0 = …\)

\(0 \times 3 = …\)               \(0 \times 1 = …\)

b)

\(0:5 = …\)                \(0:4 = …\)                 \(0:3 = …\)

\(0:1 = …\)

2: Số ?

3: Tính 

a)

\(\eqalign{  & 4:4 \times 0 = ………  \cr  & {\rm{             = }}……… \cr} \)  \(\eqalign{  & 8:2 \times 0 = ………  \cr  & {\rm{             = }}……… \cr} \)  \(\eqalign{  & 3 \times 0:2 = ………  \cr  & {\rm{             = }}……… \cr} \)

b)

\(\eqalign{  & 0:5 \times 5 = ………  \cr  & {\rm{             = }}……… \cr} \)        \(\eqalign{  & 0:2 \times 1 = ………  \cr  & {\rm{             = }}……… \cr} \)        \(\eqalign{  & 0 \times 6:3 = ………  \cr  & {\rm{             = }}……… \cr} \)

1: Tính nhẩm 

a)

\(0 \times 2 = 0\)          \(0 \times 5 = 0\)            \(3 \times 0 = 0\)

\(1 \times 0 = 0\)          \(2 \times 0 = 0\)            \(5 \times 0 = 0\)

\(0 \times 3 = 0\)          \(0 \times 1 = 0\)

b)

\(0:5 = 0\)             \(0:4 = 0\)             \(0:3 = 0\)

\(0:1 = 0\)

2: Số ?

3: Tính 

a)

\(\eqalign{  & 4:4 \times 0 = 1 \times 0  \cr  & {\rm{             =  0}} \cr} \)      \(\eqalign{  & 8:2 \times 0 = 4 \times 0  \cr  & {\rm{             =  0}} \cr} \)              \(\eqalign{  & 3 \times 0:2 = 0:2  \cr  & {\rm{             =  0}} \cr} \)

b)

\(\eqalign{  & 0:5 \times 5 = 0 \times 5  \cr  & {\rm{             =  0}} \cr} \)       \(\eqalign{  & 0:2 \times 1 = 0 \times 1  \cr  & {\rm{             =  0}} \cr} \)              \(\eqalign{  & 0 \times 6:3 = 0:3  \cr  & {\rm{             =  0}} \cr} \)