Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 51 vở bài tập toán 2 tập 2: Xếp đều 16 cái bánh nướng vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh nướng ?

CHIA SẺ
Bài 130. Luyện tập chung – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 51 vở bài tập toán 2 tập 2. Tính nhẩm; Xếp đều 16 cái bánh nướng vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh nướng ?…

1: Tính nhẩm 

a)

Nhân Chia
\(2 \times 5 = ….\)

\(10:2 = ….\)

\(10:5 = ….\)

\(3 \times 4 = ….\)

\(12:3 = ….\)

\(12:4 = ….\)

\(4 \times 5 = ….\)

\(20:4 = ….\)

\(20:5 = ….\)

\(1 \times 3 = ….\)

\(0:4 = ….\)

\(0:5 = ….\)

b)

\(\eqalign{  & 30 \times 2 = …..  \cr  & 40 \times 2 = …..  \cr  & 10 \times 5 = …… \cr} \)            \(\eqalign{  & 20 \times 3 = …..  \cr  & 50 \times 2 = …..  \cr  & 20 \times 4 = …… \cr} \)

\(\eqalign{  & 60:2 = …..  \cr  & 80:2 = …..  \cr  & 80:4 = …… \cr} \)             \(\eqalign{  & 60:3 = …..  \cr  & 50:5 = …..  \cr  & 90:3 = …… \cr} \)

2: Tìm x

a)\(x \times 3 = 21\)

…………

…………

b)\(4 \times x = 36\)

…………

…………

c)\(x \times 5 = 5\)

…………

…………

3: Tìm y 

a)\(y:3 = 4\)

………..

………..

b)\(y:4 = 1\)

……….

……….

c)\(y:5 = 5\)

……….

……….

4: Xếp đều 16 cái bánh nướng vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh nướng ?

Bài giải

…………

Giải

1: Tính nhẩm 

a)

Nhân Chia
\(2 \times 5 = 10\)

\(10:2 = 5\)

\(10:5 = 2\)

\(3 \times 4 = 12\)

\(12:3 = 4\)

\(12:4 = 3\)

\(4 \times 5 = 20\)

\(20:4 = 5\)

\(20:5 = 4\)

\(1 \times 3 = 3\)

\(0:4 = 0\)

\(0:5 = 0\)

b)

\(\eqalign{  & 30 \times 2 = 60  \cr  & 40 \times 2 = 80  \cr  & 10 \times 5 = 50 \cr} \)               \(\eqalign{  & 20 \times 3 = 60  \cr  & 50 \times 2 = 100  \cr  & 20 \times 4 = 80 \cr} \)

\(\eqalign{  & 60:2 = 30  \cr  & 80:2 = 40  \cr  & 80:4 = 20 \cr} \)                 \(\eqalign{  & 60:3 = 20  \cr  & 50:5 = 10  \cr  & 90:3 = 30 \cr} \)

2: Tìm x

a)

\(x \times 3 = 21\)

\(\eqalign{  & x = 21:3  \cr  & x = 7 \cr} \)

b)

\(4 \times x = 36\)

\(\eqalign{  & x = 36:4  \cr  & x = 9 \cr} \)

c)

\(x \times 5 = 5\)

\(\eqalign{  & x = 5:5  \cr  & x = 1 \cr} \)

3: Tìm y 

a)

\(y:3 = 4\)

\(\eqalign{  & y = 4 \times 3  \cr  & y = 12 \cr} \)

b)

\(y:4 = 1\)

\(\eqalign{  & y = 1 \times 4  \cr  & y = 4 \cr} \)

c)

\(y:5 = 5\)

\(\eqalign{  & y = 5 \times 5  \cr  & y = 25 \cr} \)

4: Xếp đều 16 cái bánh nướng vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh nướng ?

Tóm tắt

Bài giải

Số cái bánh có trong một hộplà :

            \(16:4 = 4\) (cái bánh)

                        Đáp số: 4 cái bánh