Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 54 Vở bài tập Toán học 2 tập 1: Mẹ có 3 chục quả cam, mẹ biếu bà 12 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?

CHIA SẺ
Bài 45. 11 trừ đi một số: 11 – 5 – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 54 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính; Mẹ có 3 chục quả cam, mẹ biếu bà 12 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?…

1: Tính

2: Mẹ có 3 chục quả cam, mẹ biếu bà 12 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?

3: Tìm x

a) x + 4 = 40              b) 12 + x = 60              c) x + 15 = 30

4: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Hiệu của 90 và số liền sau của 60 là

A.30

B.29

C.31

D.39

BÀI GIẢI

1:  

2: Tóm tắt

Mẹ có              : 3 chục quả cam

Mẹ biếu           : 12 quả cam

Mẹ con            :….. quả cam?

3 chục = 30

Số quả cam mẹ còn lại là:

30 – 12 = 18 (quả).

Đáp số: 18 quả

3: a)

\(\eqalign{
& x + 4 = 40 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 40 – 4 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 36 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 12 + x = 60 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = 60 – 12 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = 48 \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& x + 15 = 30 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 30 – 15 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 15 \cr} \)

4: 

Hiệu của 90 và số liền sau của 60 là: