Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 Vở BT Toán 2 tập 1: Lớp 2B có 28 học sinh, trong đó có 16 học sinh gái. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh trai?

CHIA SẺ
Bài 44. Số tròn chục trừ đi một số – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tìm x; Lớp 2B có 28 học sinh, trong đó có 16 học sinh gái. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh trai?…

1: Tìm x

x + 1 = 10                 12 + x = 22                      40 + x = 48

2: Tính

\(\eqalign{
& 6 + 4 = … \cr
& 4 + 6 = … \cr
& 10 – 6 = … \cr
& 10 – 4 = … \cr} \)       \(\eqalign{& 1 + 9 = … \cr & 9 + 1 = … \cr & 10 – 1 = … \cr & 10 – 9 = … \cr} \)    \(\eqalign{& 7 + 3 = … \cr & 3 + 7 = … \cr & 10 – 7 = … \cr & 10 – 3 = … \cr} \)

3: Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán

Lớp 2B có 28 học sinh, trong đó có 16 học sinh gái. Hỏi……………………………………

4: Ghi kết quả tính

\(\eqalign{
& 17 – 4 – 3 = … \cr
& 17 – 7 = … \cr} \)                 \(\eqalign{& 10 – 3 – 5 = … \cr & 10 – 8 = … \cr} \)

\(\eqalign{& 10 – 2 – 3 = … \cr & 10 – 5 = … \cr} \)

5: Biết x + 5 = 5. Hãy đoán xem x là số nào

x =…. vì……..

BÀI GIẢI

1: Tìm x

a)

\(\eqalign{
& x + 1 = 10 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = 10 – 1 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = 9 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 12 + x = 22 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 22 – 12 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 10 \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& 40 + x = 48 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 48 – 40 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 8 \cr} \)

2: \(\eqalign{
& 6 + 4 = 10 \cr
& 4 + 6 = 10 \cr
& 10 – 6 = 4 \cr
& 10 – 4 = 6 \cr} \)             \(\eqalign{& 1 + 9 = 10 \cr & 9 + 1 = 10 \cr & 10 – 1 = 9 \cr & 10 – 9 = 1 \cr} \)             \(\eqalign{
& 7 + 3 = 10 \cr
& 3 + 7 = 10 \cr
& 10 – 7 = 3 \cr
& 10 – 3 = 7 \cr} \)

3: Lớp 2B có 28 học sinh, trong đó có 16 học sinh gái. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh trai?

Tóm tắt

Lớp 2B có           : 28 học sinh

Gái có                   : 16 học sinh

Trai có                 :….. học sinh

Số học sinh trai có trong lớp là:

28 – 16 = 12 (học sinh)

Đáp số: 12 học sinh

4: \(\eqalign{
& 17 – 4 – 3 = 10 \cr
& 17 – 7 = 10 \cr} \)                      \(\eqalign{& 10 – 3 – 5 = 2 \cr & 10 – 8 = 2 \cr} \)

\(\eqalign{
& 10 – 2 – 3 = 5 \cr
& 10 – 5 = 5 \cr} \)

5: Biết x + 5 = 5. Hãy đoán xem x là số nào

vì 0 + 5 = 5.