Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 Vở bài tập Toán học 2 tập 1: Tô màu quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45

CHIA SẺ
Bài 35. 36 + 15 – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính; Tô màu quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45…

1: Tính

2: Đặt tính rồi tính

 

3: Giải bài toán theo tóm tắt sau

 

4: Tô màu quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45

BÀI GIẢI

1: 

2: 

3: Tóm tắt

 

Số ki – lô – gam gạo và ngô có trong hai bao là:

46 + 36 = 82 (kg)

Đáp số: 82 trang

4: 

 Giaiaitap.me