Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 Vở bài tập Toán học 2 tập 1: Một trường tiểu học có 88 học sinh lớp 1, số học sinh lớp 2 nhiều hơn số học sinh lớp 1 là 12 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh lớp 2?

CHIA SẺ
Bài 39. Phép cộng có tổng bằng 100 – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính; Một trường tiểu học có 88 học sinh lớp 1, số học sinh lớp 2 nhiều hơn số học sinh lớp 1 là 12 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh lớp 2?…

1: Tính

2: Tính nhẩm

\(\eqalign{
& 80 + 20 = … \cr
& 70 + 30 = …. \cr} \)

\(\eqalign{& 40 + 60 = … \cr & 10 + 90 = …. \cr} \)

\(\eqalign{
& 50 + 50 = … \cr
& 20 + 80 = …. \cr} \)

3: Một trường tiểu học có 88 học sinh lớp 1, số học sinh lớp 2 nhiều hơn số học sinh lớp 1 là 12 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh lớp 2?

4: Số

5: Nối hai số có tổng bằng 100 (theo mẫu)

BÀI GIẢI

1:

2: 

\(\eqalign{
& 80 + 20 = 100 \cr
& 70 + 30 = 100 \cr} \)

\(\eqalign{& 40 + 60 = 100 \cr & 10 + 90 = 100 \cr} \)

\(\eqalign{
& 50 + 50 = 100 \cr
& 20 + 80 = 100 \cr} \)

3: Tóm tắt

Trường đó có số học sinh lớp hai là:

88 + 12 = 100 (học sinh)

Đáp số: 100 học sinh.

4: 

5: