Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập Toán học 2 tập 1: Thùng thứ nhất có 15l dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

CHIA SẺ
Bài 41. Luyện tập – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính; Thùng thứ nhất có 15l dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?…

1: Tính

\(\eqalign{
& 3l + 2l = … \cr
& 26l + 15l = … \cr} \)

\(\eqalign{& 37l – 5l = … \cr & 34l – 4l = … \cr} \)

\(\eqalign{
& 4l + 2l – 3l = … \cr
& 15l – 10l + 5l = … \cr} \)

2: Số

3: Thùng thứ nhất có 15l dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

4: Giải bài toán theo tóm tắt sau

BÀI GIẢI

1: \(\eqalign{
& 3l + 2l = 5l \cr
& 26l + 15l = 41l \cr} \)

\(\eqalign{& 37l – 5l = 32l \cr & 34l – 4l = 30l \cr} \)

\(\eqalign{
& 4l + 2l – 3l = 3l \cr
& 15l – 10l + 5l = 10l \cr} \)

2:  

3: Tóm tắt

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

15 + 3 = 18 (l)

Đáp số: 18 lít

4: Tóm tắt

 

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

18 – 3 = 15 (l)

Đáp số: 15 lít