Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 Vở BT Toán 2 tập 1: Mẹ hái được 56 quả cam, chị hái được nhiều hơn mẹ 18 quả. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

CHIA SẺ
Bài 38. Luyện tập – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính nhẩm; Mẹ hái được 56 quả cam, chị hái được nhiều hơn mẹ 18 quả. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?…

1: Tính nhẩm

\(\eqalign{
& 9 + 8 = … \cr
& 7 + 6 = … \cr
& 5 + 6 = … \cr} \)  \(\eqalign{& 2 + 9 = … \cr & 4 + 8 = … \cr & 9 + 9 = … \cr} \)

\(\eqalign{
& 3 + 8 = … \cr
& 7 + 7 = … \cr
& 5 + 7 = … \cr} \)     \(\eqalign{& 8 + 6 = … \cr & 4 + 9 = … \cr & 9 + 7 = … \cr} \)

2: Đặt tính rồi tính

3: Mẹ hái được 56 quả cam, chị hái được nhiều hơn mẹ 18 quả. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

4: Ghi kết quả tính

\(\eqalign{
& 8 + 5 + 1 = … \cr
& 8 + 6 = … \cr} \)   \(\eqalign{& 5 + 4 + 3 = … \cr & 5 + 7 = … \cr} \)

\(\eqalign{
& 6 + 5 + 4 = … \cr
& 6 + 9 = … \cr} \)

5: Điền chữ số thích hợp vào ô trống

BÀI GIẢI

1: \(\eqalign{
& 9 + 8 = 17 \cr
& 7 + 6 = 13 \cr
& 5 + 6 = 11 \cr} \)    \(\eqalign{& 2 + 9 = 11 \cr & 4 + 8 = 12 \cr & 9 + 9 = 18 \cr} \)

\(\eqalign{
& 3 + 8 = 11 \cr
& 7 + 7 = 14 \cr
& 5 + 7 = 12 \cr} \)   \(\eqalign{& 8 + 6 = 14 \cr & 4 + 9 = 13 \cr & 9 + 7 = 16 \cr} \)

2:  

3: Tóm tắt

Mẹ hái được     : 56 quả cam

Chị hái hơn mẹ            : 18 quả cam

Chị hái được    :… quả cam?

 Số quả cam chị hái được là:

56 + 18 = 74 (quả)

Đáp số: 74 quả

4: \(\eqalign{
& 8 + 5 + 1 = 14 \cr
& 8 + 6 = 14 \cr} \)

\(\eqalign{& 5 + 4 + 3 = 12 \cr & 5 + 7 = 12 \cr} \)

\(\eqalign{
& 6 + 5 + 4 = 15 \cr
& 6 + 9 = 15 \cr} \)

5: