Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở BT Toán lớp 2 tập 1: Quả dưa cân nặng 4 kg

CHIA SẺ
Bài 31. Ki-lô-gam – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Viết vào ô trống (theo mẫu); Quả dưa cân nặng 4 kg…

1: Viết vào ô trống (theo mẫu)

2: Tính (theo mẫu)

1kg + 2kg = 3kg

16kg + 10kg = …..

27kg + 8kg = …..

30kg – 20kg = …..

26kg – 14 kg = …..

10kg – 4kg = …..

3: Giải bài toán theo tóm tắt sau

4: Số

 Quả dưa cân nặng …. kg.

BÀI GIẢI

1:

2:

1kg + 2kg = 3kg

16kg + 10kg = 26kg

27kg + 8kg = 35kg

30kg – 20kg = 10kg

26kg – 14 kg = 12kg

10kg – 4kg = 6kg

3: Tóm tắt

Số ki – lô – gam có trong hai bao là:

50 + 30 = 80 (kg)

Đáp số: 80 kg.

4: 

Quả dưa cân nặng 4 kg.