Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 Vở BT Toán 2 tập 1: Con ngỗng cân nặng 6kg, con gà nhẹ hơn con ngỗng 4kg. Hỏi con ga cân nặng mấy ki – lô – gam?

CHIA SẺ
Bài 32. Luyện tập – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Số; Con ngỗng cân nặng 6kg, con gà nhẹ hơn con ngỗng 4kg. Hỏi con ga cân nặng mấy ki – lô – gam?…

1: Số

2: Tính

2kg + 3kg – 4kg = ……………

15kg – 10kg + 5kg = ……………

6kg – 3kg + 5kg = ……………

16kg  + 4kg – 10 kg = ……………

3: Mẹ mua về 25kg gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 20kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu ki – lô – gam gạo nếp?

4: Đúng ghi Đ, sai ghi S

5: Con ngỗng cân nặng 6kg, con gà nhẹ hơn con ngỗng 4kg. Hỏi con ga cân nặng mấy ki – lô – gam?

BÀI GIẢI

1:


2: 

2kg + 3kg – 4kg = 1kg

15kg – 10kg + 5kg = 10kg

6kg – 3kg + 5kg = 8kg

16kg  + 4kg – 10 kg = 10kg

3: Tóm tắt

Mẹ mua           : 25kg gạo tẻ và nếp

Trong đó có     : 20kg gạo tẻ

Mẹ mua           : … kg gạo nếp?

Số ki – lô – gam nếp mẹ mua là:

25 – 20 = 5 (kg)

                       Đáp số: 5 kg.

4: 

5: Tóm tắt

Ngỗng nặng                 : 6kg

Gà nhẹ hơn ngỗng       : 4kg

Gà nặng                       :….kg?

Con gà cân nặng là:

6 – 4 = 2 (kg)

Đáp số : 2kg.