Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT Toán 2 tập 2: Có 18l mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong ?

CHIA SẺ
Bài 108. Bảng chia 3 – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập Toán 2 tập 2. Tính nhẩm; Có 18l mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong ?…

1: Tính nhẩm

\(9:3 = …\)            \(6:3 = …\)

\(3:3 = …\)            \(15:3 = …\)

\(12:3 = …\)          \(21:3 = …\)

\(18:3 = …\)

\(24:3 = …\)

\(27:3 = …\)

\(30:3 = …\)

2: Có 18l mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong ?

                                       Bài giải

            …………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………..

3: Số ?

Số bị chia

6

9

18

12

21

30

27

24

15

3

Số chia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Thương

4: Tính nhẩm 

Nhân

 \(3 \times 4 = …\)  \(3 \times 7 = …\)  \(3 \times 10 = …\)

Chia

 \(12:3 = …\)  \(21:3 = …\)  \(30:3 = …\)

 

Giải

1: Tính nhẩm 

\(9:3 = 3\)                \(6:3 = 2\)

\(3:3 = 1\)                \(15:3 = 5\)

\(12:3 = 4\)               \(21:3 = 7\)

\(18:3 = 6\)

\(24:3 = 8\)

\(27:3 = 9\)

\(30:3 = 10\)

2: Có 18l mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong ?

Bài giải

Tóm tắt

Bài giải

Số lít mật ong có trong một bình là :

\(18:3 = 6\) (lít)

                                    Đáp số : 6 lít

3: Số ?

Số bị chia

6

9

18

12

21

30

27

24

15

3

Số chia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Thương

2

3

6

4

7

10

9

8

5

1

4: Tính nhẩm 

Nhân

 \(3 \times 4 = 12\)  \(3 \times 7 = 21\)  \(3 \times 10 = 30\)

Chia

 \(12:3 = 4\)  \(21:3 = 7\)  \(30:3 = 10\)