Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 Toán 2: Bài 12 trừ đi một số: 12 – 8

CHIA SẺ
Bài 12 trừ đi một số: 12 – 8. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán 2. Tính nhẩm; Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

Bài 1: Tính nhẩm:

a)

9 + 3 =               8 + 4 =             7 + 5 =               6 + 6 =

3 + 9 =               4 + 8 =             5 + 7 =               12 – 6 =

b)

12 – 9 =              12 – 8 =            12 – 7 =

12 – 3 =              12 – 4 =            12 – 5 =

c)

12 – 2 – 7 =                    12 – 2 – 5 =                        12 – 2 – 6 =

12 – 9 =                         12 – 7 =                             12 – 8 =

a)

9 + 3 = 12           8 + 4 = 12           7 + 5 = 12             6 + 6 = 12

3 + 9 = 12           4 + 8 = 12            5 + 7 = 12            12 – 6 = 6

b)

12 – 9 = 3             12 – 8 = 4           12 – 7 = 5

12 – 3 = 9             12 – 4 = 8           12 – 5 = 7

c)

12 – 2 – 7 = 3                   12 – 2 – 5 = 5                   12 – 2 – 6 = 4

12 – 9 = 3                        12 – 7 = 5                         12 – 8 = 4

Bài 2: Tính:

Bài 3: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 12 và 7;                  b) 12 và 3;                    c) 12 và 9.

Bài 4: Có 12 quyển vở, trong đó có 6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh. Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh?

Số quyển vở bìa xanh là:

12 – 6 = 6 ( quyển )

Đáp số: 6 quyển.