Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Chính tả – Tuần 19 trang 1 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm 

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 19: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 1. Điền l hoặc n vào chỗ trống; Ghi du hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm…

(1): a) Điền l hoặc n vào chỗ trống

– (Trăng) Mồng một …ưỡi trai,

   Mồng hai ….á …úa.

– Đêm tháng …ăm chưa …ằm đã sáng

  Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm

– Kiến cánh vỡ bay ra

  Bao táp mưa sa gần tới.

– Muốn cho lúa nay bông to

  Cày sâu, bừa ki, phân gio cho nhiều.

(2): Tìm trong Chuyện bn mùa (Tiếng Việt 2, tập hai,

         

(1): a) Điền l hoặc n vào chỗ trống

– (Trăng) Mồng một lưỡi trai

   Mồng hai lá lúa.

– Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

  Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

b) Ghi du hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm

– Kiến cánh vỡ tổ bay ra

Bão táp mưa sa gần tới.

– Muốn cho lúa nảy bông to

Cày sâu, bừa , phân gio cho nhiều.

(2): Tìm trong Chuyện bốn mùa (sách Tiếng Việt 2, tập 2,